Grensoverschrijdende fiscale constructies – Onzekerheid troef door nieuwe EU-richtlijn

Uiterlijk 31 december 2019 moet België richtlijn 2018/822 omzetten. Deze richtlijn voorziet in een meldingsplicht voor bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies. In het vakjargon wordt de richtlijn ook wel ‘DAC 6’ genoemd. DAC staat voor ‘Directive on Administrative Cooperation'.

Geschreven door Wesley De Visscher, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
03 december 2018

Deze richtlijn is daarmee de zesde richtlijn op rij die zorgt voor meer transparantie en rapporteringsverplichtingen bij bedrijven en ook voor meer informatie-uitwisseling tussen fiscale administraties. Ze kadert in de zogenaamde BEPS-plannen (Base Erosion and Profit Shifting) van de OESO om belastingontwijking tegen te gaan. De Belgische regering vond het dan ook opportuun om deze richtlijn zo snel mogelijk om te zetten en niet te wachten tot 2019. 

Door de melding van de grensoverschrijdende constructies krijgen de lidstaten meer informatie waardoor zij sneller kunnen reageren op schadelijke fiscale praktijken en eventuele mazen in de fiscale wetgeving kunnen dichten. De richtlijn dient vooral als afschrikeffect en is opgelegd aan alle spelers, in de richtlijn ‘intermediairs’, die betrokken zijn bij het aanbieden, opzetten of beheren van de implementatie van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie. 

Er is geen definitie van wat zo’n constructie nu precies is. De beoogde constructies zijn die waarop sommige ‘wezenskenmerken’ van toepassing zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld over het feit dat voor één uitgave een dubbele fiscale aftrek werd verkregen, constructies ter omzeiling van de automatische uitwisseling van bankinformatie (CRS) of constructies waarbij een overdracht van moeilijk te waarderen immateriële activa gemoeid is. Bij sommige van die wezenskenmerken moet wel worden aangetoond dat het belangrijkste voordeel het verkrijgen van een belastingvoordeel is (‘main benefit test’). 

Soms kan de meldingsplicht bij een ‘intermediair’ niet worden gehandhaafd omdat er een beroepsgeheim bestaat of wanneer bijvoorbeeld de belastingplichtige zelf een regeling bedenkt en implementeert. Ook in dat geval moeten de belastingautoriteiten op de hoogte blijven over belastinggerelateerde fiscale constructies. Daarom dient de meldingsplicht in dergelijke gevallen te verschuiven naar de belastingplichtige die van de constructie profiteert. 

De melding dient enkel te gebeuren bij grensoverschrijdende situaties, dat wil zeggen situaties waarbij meer dan één lidstaat of een lidstaat en een derde land betrokken zijn. Om de doeltreffendheid van de richtlijn te verbeteren eist de Commissie bovendien dat lidstaten sancties vaststellen. Deze sancties moeten ‘doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn’. De meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies moeten gemeld worden binnen de dertig dagen, afhankelijk vanaf wanneer zij beschikbaar zijn gesteld, klaar voor implementatie zijn of wanneer de eerste stap van de implementatie is ondernomen. 

De richtlijn blijft echter op vele vlakken onduidelijk en vaag. Vele begrippen, zoals ‘een constructie’ of ‘een eerste stap van de implementatie’ zijn niet gedefinieerd. De Europese wetgever heeft dat naar verluidt bewust gedaan omdat hij vindt dat de strijd tegen fiscale belastingontwijking een dynamisch karakter heeft. Begrippen zoals een ‘constructie’ zijn volgens hem evolutieve begrippen. Voor de belastingplichtige betekenen ze echter vooral rechtsonzekerheid. 

VBO – Het VBO dringt aan op verder overleg met de fiscale belastingautoriteiten om ervoor te zorgen dat problemen met betrekking tot interpretatie en praktische toepassing zoveel mogelijk worden opgelost.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.