75 jaar Belgische sociale zekerheid: welke prioriteiten voor de sociale zekerheid van de toekomst?

Op 28 december 1944 werd de ‘Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders’ gesloten, die de grondslag vormde voor de naoorlogse sociale zekerheid voor werknemers in België. Dit jaar, ter gelegenheid van de 75e verjaardag van onze sociale zekerheid, wil de FOD Sociale Zekerheid de balans opmaken en een ‘platform voor reflectie en overleg’ creëren, teneinde een toekomstgerichte, ‘evidence-based’ beleidsontwikkeling te ondersteunen. Het VBO deelde er zijn visie, net als de sociale partners, stakeholders en experts uit onder meer de academische wereld, overheidsdiensten en het middenveld.

Geschreven door Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
12 maart 2019

Op 28 februari vond het eerste ‘Forum over de sociale zekerheid van de toekomst’ plaats, waarin de verschillende actoren in dialoog gingen over de eerste twee van vier centrale thema’s die door de FOD naar voor werden geschoven: enerzijds de vraag of de sociale zekerheid ook adequaat is voor laaggeschoolden in een kenniseconomie, en anderzijds de kwestie van het niet-gebruik van sociale rechten. Eind april vindt het tweede luik plaats. Dat zal focussen op de financiële houdbaarheid van onze sociale zekerheid en de sociale zekerheid in de context van nieuwe vormen van werk.

Het forum werd afgesloten met een paneldebat tussen de sociale partners, die discussieerden over de uitdagingen en prioriteiten voor de sociale zekerheid van de toekomst én de toekomst van de sociale zekerheid. Voor het VBO is het uitermate belangrijk dat het beleid inzake sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid aan elkaar worden gekoppeld: onze sociale zekerheid zal activerend zijn, of zal niet zijn. Werk is nog steeds de belangrijkste garantie tegen armoede, wat verder versterkt wordt nu in het kader van het interprofessioneel akkoord de minimumlonen verder omhoog getrokken zullen worden. De sociale zekerheid moet echter wel als een geheel worden bekeken: wanneer de minima worden opgetrokken, ontstaat een probleem met de loonplafonds van zij die bijdragen. Daarnaast is het ook belangrijk om in te zetten op opleiding en levenslang leren, competentieontwikkeling en arbeidsmarktgerichtheid, om zo nieuwe risico’s als snel verouderende kennis te bestrijden. Werken moet lonend zijn, en werkloosheidsvallen moeten absoluut worden vermeden. België moet daarom meer inzetten op actieve arbeidsmarktmaatregelen, veeleer dan op de passieve maatregelen die nu de bovenhand hebben maar ineffectief blijken. Tot slot is het, in het belang van het behouden en versterken van het draagvlak voor onze sociale zekerheid, essentieel om in te zetten op transparantie, duidelijkheid en administratieve vereenvoudiging; digitalisering kan daarin een significante rol spelen.

VBO – Het VBO ontwikkelde een toekomstvisie op onze sociale zekerheid, die binnenkort wordt gepubliceerd. Vier pijlers staan alvast centraal: de sociale zekerheid moet duurzaam, performant, eigentijds en eenvoudig zijn, en dient vier evenwichten te hanteren: dat tussen inkomsten en uitgaven, rechten en plichten, collectieve en individuele verantwoordelijkheid, en verzekering en solidariteit.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.