Algemene voorwaarden VBO VZW

1. Elke bestelling betekent de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2. De geleverde brochures/ boekjes/ of andere goederen blijven eigendom van het VBO tot volledige betaling van de hoofdsom, de kosten en de interesten. Dit geldt niettegenstaande het faillissement van de schuldenaar van de factuur. Levering geschiedt op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

3. De factuur moet betaald worden binnen de  30 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 8%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25). De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

4. Facturen moeten worden betwist uiterlijk binnen de vijftien kalenderdagen die volgen op de ontvangst van de factuur. Na die termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

5. In geval van zware fout is de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de vergoeding van de directe materiële schade. De partijen zijn niet aansprakelijk voor indirecte materiële of immateriële schade, winst- of inkomensderving.

6. In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Het Belgische recht is steeds van toepassing.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.