Uitbreiding plus minus conto: meer flexibiliteit, maar strenge voorwaarden

Het plus minus conto werd in 2006 in het leven geroepen om de auto-industrie in België te verankeren. Het beoogde de organisatie van de arbeidstijd te spreiden over meerdere jaren in functie van de productiecyclus van een wagen en schommelingen in de marktvraag op te vangen.


Sandra Coenegrachts, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
05 april 2017

De maatregel was enkel van toepassing voor de ondernemingen die actief waren in het bouwen en de assemblage van autovoertuigen en de fabricage van onderdelen en toebehoren voor autovoertuigen, voor zover de ondernemingen op cumulatieve wijze voldeden aan volgende kenmerken:

  1. behoren tot een sector gekenmerkt door een sterke internationale concurrentie;
  2. gekenmerkt zijn door langdurige productiecycli die over meerdere jaren lopen waardoor de onderneming of een homogeen onderdeel ervan geconfronteerd wordt met een langdurige, substantiële vermeerdering of vermindering van het werk;
  3. gekenmerkt zijn door de noodzaak om een sterke stijging of daling van de vraag naar een nieuw ontwikkeld en industrieel vervaardigd product op te vangen;
  4. kampen met specifieke economische redenen die het onmogelijk maken om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur te respecteren binnen de referteperiodes die de Arbeidswet (van 16 maart 1971) toelaat.

De wet betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk breidt nu de mogelijkheid tot het invoeren van een plus minus conto uit tot alle sectoren die onder de toepassing vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités of m.a.w. tot de hele privésector. De kenmerken waaraan de ondernemingen moeten voldoen worden zo aangepast dat de maatregel in de toekomst ook mogelijk wordt in de dienstensector en dus niet meer beperkt is tot productiesectoren. De kenmerken kunnen bovendien bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit en op voorstel van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) aangevuld of gewijzigd worden.

Het plus minus conto biedt de mogelijkheid om de referteperiode waarover de gemiddelde arbeidsduur berekend en gerespecteerd moet worden, te verlengen tot maximum 6 jaar, de daggrens van de arbeidsduur te verhogen met 2 uur tot een maximum van 10 uur per dag, en de weekgrens met 8 uur, tot een maximum van 48 uur per week.

Voor de invoering van het systeem blijft de oorspronkelijke zware cascadeprocedure weliswaar behouden. Dit betekent dat de motieven vooraf door de minister van Werk moeten worden erkend, op eensluidend en unaniem advies van de NAR. Er moet een algemeen verbindend verklaarde sector-cao worden gesloten en de onderneming die de afwijkende regeling wil toepassen, moet dan nog een cao sluiten met alle representatieve werknemersorganisaties die in de vakbondsafvaardiging van de onderneming vertegenwoordigd zijn. Als er geen vakbondsafvaardiging is in het bedrijf, moet de cao worden gesloten met alle werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het paritair orgaan van de sector. De bepalingen van de cao worden in het arbeidsreglement ingeschreven vanaf de neerlegging van de cao bij de griffie van de FOD Werkgelegenheid. De procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet niet meer worden gevolgd.

VBO – De uitbreiding van het plus minus conto tot de hele privésector opent interessante perspectieven. We hopen evenwel dat deze maatregel niet louter theoretisch zal blijven door de strenge toepassingsvoorwaarden en invoeringsprocedure die gelden en toch zijn ingang zal kunnen vinden in de bedrijven die in toenemende mate onderworpen zijn aan internationale concurrentie en onvoorspelbare, langdurige productie- en ontwikkelingscycli. Best wordt de toepassing ervan dan ook opgevolgd en geëvalueerd en wordt de maatregel zo nodig verder bijgestuurd.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.