Vrijwillige overuren: een win-win voor ondernemingen en werknemers

De nieuwe wet betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk geeft aan de werknemers die hiervoor kiezen voortaan de mogelijkheid om bijkomend 100 vrijwillige overuren per kalenderjaar te presteren. Dit quotum kan via een sectorale cao verhoogd worden tot maximum 360 uur.


Sandra Coenegrachts, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
28 maart 2017

De enige voorwaarde is dat de werknemer hiervoor zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft voorafgaand aan de meerprestaties. Deze toestemming moet iedere 6 maanden schriftelijk worden hernieuwd om te waarborgen dat de werknemer steeds bereid is/blijft om deze overuren te presteren. De toestemming kan bv. opgetekend worden in een register dat in de onderneming hiervoor ter beschikking wordt gesteld.

Er is voor deze overuren geen specifiek motief (bv. buitengewone vermeerdering van werk, overmacht...), noch de toestemming van de vakbondsdelegatie of enige andere formaliteit (zoals bv. de melding aan de Inspectiediensten) vereist. Zij kunnen ook buiten de in het arbeidsreglement opgenomen uurroosters worden gepresteerd.

De werknemer heeft de keuze om te opteren voor de onmiddellijke uitbetaling van deze overuren (uitbetaling van loon én toeslag bij de eerstvolgende loonafrekening zonder toekenning van inhaalrust) dan wel deze op een loopbaanrekening te plaatsen, voor zover deze zou worden gecreëerd. Momenteel zijn de sociale partners aan zet om hiervoor een interprofessioneel kader uit te werken. Slagen zij hier niet in, dan kan de betrokken sector dan wel de onderneming overgaan tot de creatie van een loopbaanrekening overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen.

Deze vrijwillige overuren moeten niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, voorzien in artikel 26 bis van de Arbeidswet. Zij moeten daarentegen wel in aanmerking genomen worden voor de berekening van de interne grens, met uitzondering van de eerste 25 overuren. Deze 25 kunnen door een algemeen bindend verklaarde cao worden verhoogd tot maximum 60 overuren.

De interne grens is de grens waarboven er geen nieuwe overuren in de referteperiode mogen worden gepresteerd alvorens eerst verplicht inhaalrust toe te kennen. Deze grens, die voorheen 78 uur bedroeg wanneer de referteperiode een trimester besloeg en vanaf de vierde maand 91 uur bij een referteperiode van een jaar, wordt door de nieuwe wet automatisch verhoogd tot 143 uur, ongeacht de duur van de referteperiode. Deze grens kan nog door een door de Koning algemeen bindend verklaarde cao worden verhoogd. De wet legt hiervoor geen bovengrens op.

VBO De invoering van dit krediet aan vrijwillige overuren beantwoordt niet alleen aan de verzuchting van de ondernemingen om op een soepelere manier onvoorziene piekmomenten te kunnen opvangen door het inzetten van vrijwilligers, maar ook aan de wensen van werknemers die graag iets willen bijverdienen. Deze maatregel vormt dus zo een win-win voor alle betrokken partijen. Ook de verhoging van de interne grens is een positieve maatregel voor de ondernemingen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.