Zeer goede opvolging Belgische Corporate Governance

De Belgische Corporate Governance Code 2009 (de ‘Code 2009’) is het wettelijke referentiekader voor beursgenoteerde ondernemingen. Hij gaat uit van een totale visie op corporate governance, daar waar de wetgever specifieke deelaspecten aanpakt (zoals remuneratie, genderbeleid enz.).


Christine Darville, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
28 januari 2015

De genoteerde vennootschappen zijn, in principe, verplicht de aanbevelingen van de Code 2009 toe te passen. Op grond van hun specifieke kenmerken, bijvoorbeeld hun grootte, kunnen ze echter besluiten een bepaling van de Code niet toe te passen. In dat geval moeten ze de redenen daarvoor aangeven (‘explain’). Wordt die uitleg voldoende onderbouwd? Een aanbeveling van de Europese Unie legt de lidstaten de verplichting op de Europese Commissie tegen 13 april 2015 te laten weten hoe de genoteerde vennootschappen de corporate governance codes ten uitvoer leggen. Daarmee treedt de EU in de voetsporen van de Belgische Commissie Corporate Governance, die in 2012 'vuistregels voor een kwaliteitsvolle explain' uitbracht.

De kwestie van de monitoring van de Code wordt van nabij gevolgd door het VBO. Dat maakte, in samenwerking met GUBERNA, een studie van de naleving van de Code 2009. Uit de resultaten blijkt dat de genoteerde vennootschappen 96% van de bepalingen van de Code in acht nemen. Dat betekent dat de bepaling van de Code wordt toegepast door de vennootschap of dat, als ze niet wordt toegepast, de vennootschap een uitleg verschaft die onderbouwd is met de reden waarom ze er van afwijkt. Dit resultaat van 96% is zeer positief en vormt een aanmoediging om de zelfregulerende aanpak te behouden.

De Commissie Corporate Governance wil echter tegen 2016 een nalevingspercentage van 100% halen. Om deze ambitie waar te maken, is ze begin dit jaar gestart met een sensibiliseringsactie, waarbij individuele ondernemingen erop attent gemaakt worden welke verbeteringen zij nog kunnen aanbrengen in hun corporate governance (rapportering). Zo worden ondernemingen aangespoord om uitleg te verschaffen voor elke codebepaling waar zij van afwijken en om deze uitleg ook voldoende te onderbouwen.

Wij herinneren eraan dat de Commissie Corporate Governance een privé-initiatief is en dat ze samengesteld is uit de belangrijkste stakeholders inzake deugdelijk bestuur in België. Zo omvat ze naast vertegenwoordigers van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Euronext Brussels, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen en het VBO ook vertegenwoordigers van de institutionele beleggers en governance-experts, maar evenzeer CEO’s en voorzitters van beursgenoteerde ondernemingen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.