Voorstel voor een Belgische corporate governance code 2020: start van de publieke raadpleging

Vandaag heeft de Commissie Corporate Governance (‘Commissie’) een publieke raadpleging gelanceerd over de Belgische Corporate Governance Code (‘Code’). Belanghebbenden worden hierbij uitgenodigd om commentaar te geven op het voorstel van de Commissie voor een herziening van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (‘Code 2009’).

De Code werd voor het eerst gepubliceerd op 9 december 2004 en werd grondig herzien in 2009. In juni 2010 werd de Code 2009 bij Koninklijk Besluit erkend als de referentiecode voor de Belgische beursgenoteerde ondernemingen.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
19 december 2017

Sinds 2009 is de context verder geëvolueerd. Niet alleen vaardigden Europa en België nieuwe regelgeving uit die een impact heeft op hoe ondernemingen vandaag de dag bestuurd en geleid worden. Ook nieuwe Europese en internationale trends en goede praktijken zagen de laatste jaren het licht. Uit verschillende monitoringrapporten, opgesteld door GUBERNA en het VBO, bleek bovendien dat een aantal bepalingen niet helemaal duidelijk zijn voor de beursgenoteerde ondernemingen waardoor deze niet correct worden toegepast of uitgelegd.

Binnen de federale regering en onder leiding van Minister van Justitie, Koen Geens, werkt men volop aan een herziening van het huidige Wetboek van Vennootschappen. Om beursgenoteerde ondernemingen een referentiekader van ‘hard’ en ‘soft law’ te bieden dat op elkaar is afgestemd, moet de Code rekening houden met een aantal wijzigingen, die voorzien zijn in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (zoals bv. de invoering van het duaal systeem). Daarom wordt gepoogd om de inwerkingtreding van de herziene Code te aligneren met de inwerkingtreding van het herziene Wetboek (streefdatum is 1 januari 2020).

De Commissie heeft bij de herziening van de Code 2009 vooral willen focussen op principes die een echte toegevoegde waarde bieden voor de beursgenoteerde ondernemingen en de Belgische kapitaalmarkt. Daarbij wordt -in lijn met de internationale tendens- teruggegaan naar de essentie en worden een aantal meer gedetailleerde bepalingen en richtlijnen geschrapt.
De herziene Code wil bestuurders ook bewust maken van de manier waarop zij hun rol ter harte nemen. Zo dienen zij tijdens de uitoefening van hun mandaat de lange termijn waarde creatie van de onderneming voor ogen te houden, rekening houdend met de belangen van alle aandeelhouders en andere stakeholders. De Code vraagt ook dat het vergoedingsbeleid deze lange termijn oriëntatie ondersteunt.
Verder focust de herziene Code op het onafhankelijk gedrag en de integriteit van bestuurders. Bestuurders moeten attent zijn op elke mogelijke vorm van belangenconflict en hier met de grootst mogelijke zorg mee omgaan.
Er wordt tevens aandacht gevraagd voor een dynamische aanpak op maat van de onderneming. Dit impliceert o.a. dat de naleving van de Codebepalingen periodiek geëvalueerd wordt in het licht van het wijzigende bedrijfsgebeuren. Deze interne evaluatie vormt het sluitstuk van de kritische monitoring van een zelf-regulerend systeem, waarbij ook sprake is van een monitoring door de kapitaalmarkt.

Thomas Leysen, voorzitter van de Commissie hoopt op een brede respons op deze publieke raadpleging: “De voorbije dertien jaar is de Code een leidraad gebleken voor raden van bestuur om op een effectieve wijze aan goed bestuur te doen. Met deze herziening wil de Commissie ervoor zorgen dat de Code ook in de komende jaren relevant zal blijven voor de Belgische beursgenoteerde ondernemingen en hen zal helpen om lange termijn waarde te creëren.”

De publieke raadpleging is open tot 28 februari 2018. Details over hoe kan worden deelgenomen aan de publieke raadpleging zijn te vinden op: https://www.corporategovernancecommittee.be/nl/over-de-code-2009/start-van-de-publieke-raadpleging

De Commissie zal naar verwachting tegen midden 2018 een definitieve versie van de Code 2020 publiceren en vragen dat deze zal erkend worden als nieuwe referentiecode.

Contactgegevens voor meer informatie

Wetenschappelijk Secretariaat van de Commissie Corporate Governance:

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.