Een vennootschap oprichten met een ‘digitale’ oprichtingsakte, het kan!

Sinds jaar en dag moesten ondernemers om hun bedrijf op te starten langs bij de notaris om de authentieke akte te verlijden, als noodzakelijke stap bij de oprichting van hun vennootschap. Maar vandaag is dat niet langer de enige mogelijkheid, want sinds 1 augustus kan de authentieke oprichtingsakte voor een onderneming ook digitaal worden ondertekend! StartMyBusiness – zo heet het platform – werd opgericht in het kielzog van het wetsontwerp dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne eind maart 2021 indiende.


Edward Roosens, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR Amélie Wuillaume, COMPETENTIECENTRUM DIGITAAL & INNOVATIEF ONDERNEMEN
06 september 2021

Ondernemers vormen de motor van onze economie, en economische waarde creëren is de essentie van hun activiteit. Dat is dus waar al hun energie naartoe moet gaan, maar veel van hun kostbare tijd gaat op in tijdrovende en energieverslindende administratieve formaliteiten.

Het komt er dan ook op aan hen zoveel mogelijk te verlossen van dat papierwerk. En dat is net het doel van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat van kracht is sinds 1 mei 2019 (voor nieuwe vennootschappen en verenigingen, en sinds 1 januari 2020 voor bestaande vennootschappen of verenigingen). Want versoepeling, modernisering en vereenvoudiging zijn de sleutelwoorden van dat nieuwe wetboek waarmee de regels voor de oprichting en het voeren van alle ondernemingsvormen grondig zijn gewijzigd.

Het nieuwe wetboek biedt heel wat mogelijkheden in die richting, en sinds kort komt daar, mede onder druk van de coronacrisis om zoveel mogelijk vanop afstand te werken, de mogelijkheid bij om de oprichting van een vennootschap digitaal te laten verlopen.

Die ‘digitale’ vooruitgang is het resultaat van een door de Ministerraad goedgekeurd wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 (Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt). Het ontwerp is de omzetting van een Europese richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht.

En concreet?

Alle authentieke aktes voor de oprichting van rechtspersonen kunnen voortaan langs elektronische weg worden verleden via een videovergadering met de notaris. Voor de rest verandert er niets: de tussenkomst van een notaris blijft vereist en de voorschriften zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven ongewijzigd. Belangrijk is ook te weten dat die werkwijze geen bijkomende kosten met zich meebrengt voor de ondernemers.

Wat we wel willen opmerken is dat een gedematerialiseerde oprichtingsakte voor een rechtspersoon niet mogelijk is wanneer daarbij sprake is van een inbreng in natura. Bovendien kan de notaris de fysieke aanwezigheid van een partij eisen bij een vermoeden van identiteitsfraude of als dat nodig blijkt om na te gaan of de regels worden nageleefd betreffende de rechtsbekwaamheid van een partij of haar vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de rechtspersoon waarvoor zij optreedt. De nieuwe wet houdt tevens de oprichting in van een ‘databank van statutaire mandaten’ die, in tegenstelling tot het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de bestuurders vermeldt. De databank zou het gemakkelijker moeten maken om die essentiële gegevens op te vragen en een structurele verwerking ervan zal een vlotte uitwisseling tussen verschillende registers en databanken bevorderen.

Dankzij deze digitale stap voorwaarts, die tegelijk door dit wetsontwerp en de investeringen van Fednot mogelijk werd gemaakt, kunnen ondernemers vandaag dus gemakkelijker een vennootschap oprichten. Maar ‘gemakkelijker’ betekent niet ‘oppervlakkiger’. Zonder zich te hoeven verplaatsen kunnen ondernemers blijven rekenen op de notaris voor advies en zijn ze zeker dat hun oprichtingsakte rechtskracht heeft.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.