Energie en klimaat: transparant zijn, luisteren en moed tonen

Eind oktober publiceerde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een advies over het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (* NEKP) van België. Het gaat om een eensluidend advies tussen sociale partners, dat volgt op eerdere adviezen van de CRB en van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). Ter herinnering, die laatste verenigt naast de sociale partners ook vertegenwoordigers van ngo’s, wetenschappers en academici, en jongeren. Al die stakeholders beoordelen, vanuit hun invalshoek, de wankele situatie van gebrekkig en zelfs falend klimaatbeleid.


Pieter Timmermans, ALGEMENE DIRECTIE
06 november 2019

Als het over klimaat en energie gaat, kunnen we de aandachtspunten voor onze regeringen samenvatten in drie pijlers: transparant zijn, luisteren en moed tonen.

Transparant zijn
Terwijl er op heel wat vlakken zichtbare inspanningen worden geleverd voor meer transparantie, mogen we algemeen stellen dat hoe dichter we bij het besluitvormingsniveau van de regering komen, hoe ondoorzichtiger de dingen worden. Door meer transparantie in de standpunten die ministers verdedigen, worden ze zich bewuster van hun verantwoordelijkheid en kunnen ze de gemaakte keuzes niet langer – zoals dat nu schering en inslag is – zomaar afschuiven op de ander(en). Zo vatten de stakeholders in het bijzonder en de publieke opinie in het algemeen beter de (niet-)behaalde resultaten en de dynamiek die erachter schuilgaat.

Luisteren
Het klopt dat er bijvoorbeeld in de FRDO onder de stakeholders geen eensgezindheid is over bepaalde punten, maar dat we het wel eens raken over andere zaken. En toch, zelfs voor de kwesties waarvoor er wel overeenstemming is, worden we niet gehoord. Dat is meer bepaald het geval wanneer we (een betere) samenwerking eisen tussen de entiteiten van ons land. Op dat vlak kan het VBO enkel de onherroepelijke vaststelling uit zijn recente VBO REFLECT herhalen (‘Hefbomen en obstakels in een CO2-arme wereld’): ‘4x1=0, of wanneer 4 ministers voor Energie en Klimaat de klus niet kunnen klaren’.

Laat ons hopen dat het herschikken van de ministerposten er nu eindelijk voor zorgt dat men ook naar de stakeholders luistert, en dat de verschillende deelstaten elkaar ook horen. In dat kader – en ik ben serieus – is het VBO zelfs bereid een teambuildingdag te financieren voor de 4 nieuwe energie- en klimaatministers. Een dergelijke investering zou enorm kunnen renderen voor Huize België.

Moed tonen
Het is best denkbaar dat energie- en klimaatbeslissingen, als men ze tenminste durft nemen, niet overal in goede aarde vallen. Er is dus een fikse dosis politieke moed nodig om vooruit te komen. Moed om zonder taboes alle technologische oplossingen onder de loep te nemen, om een koolstofprijs in te voeren, om een industriebeleid op lange termijn uit te stippelen, om een gezamenlijke mobiliteitsvisie uit te werken en in te voeren, om – eindelijk! – aangepaste beheersovereenkomsten met Infrabel en de NMBS te sluiten, op maat van de uitdagingen waar zij voor staan ... Aangezien de volgende regeerperiode loopt tot 2024 en Europa met argusogen zal toekijken of we onze klimaattrajecten wel naleven, kunnen we gewoon niet anders dan die moed tonen. De nieuwe regeringen zullen dan ook geen engagementen meer kunnen aangaan zonder aan de verantwoordelijkheid van hun concrete uitvoering te ontsnappen.

Beste toekomstige dames en heren energie- en klimaatministers, ik roep u dan ook van harte op om zelf die transparantie, dat luisterende oor, die moed aan de dag te leggen! U hebt het in zich, het moet er enkel uitkomen.

(* NEKP) Eind dit jaar moet België bij de Europese Commissie zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 indienen. Daarin moet ons land zijn doelstellingen op het vlak van bkg-uitstoot, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie vastleggen, en daarbij toelichten hoe we die willen halen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.