Een betere mobiliteit voor een steeds welvarender toekomst

De mobiliteit van personen en goederen is essentieel voor de goede werking van onze samenleving. Zowel voor onze ondernemingen (bevoorrading, leveringen, toegang) als voor burgers in hun dagelijkse leven. Hoewel er al een zekere vooruitgang voelbaar is, stelt het VBO vast dat het ontbreekt aan middelen en ambitie om de situatie fundamenteel te verbeteren. Naar aanleiding van de Week van de mobiliteit formuleert het daarom voorstellen in zijn nieuwe ‘Strategie en actieplan voor een betere mobiliteit’. Stilstaan is meer dan ooit achteruitgaan …


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
19 september 2023

Het VBO wijst erop dat elke strategie of actieplan moet worden gebaseerd op een duidelijke, gedeelde en mobiliserende visie die een gemeenschappelijk project ondersteunt. Het beleid van de verschillende bevoegde overheden (ook inzake mobiliteitsgerelateerde onderwerpen zoals ruimtelijke ordening) moet elkaar wederzijds versterken en hand in hand gaan. Deze nieuwe visie is opgebouwd rond drie hoofddoelstellingen: ondernemingen ondersteunen, het aanbod voor particulieren verbeteren en een duurzamere mobiliteit tot stand brengen.

Meer flexibiliteit

Het is belangrijk dat burgers en ondernemingen gebruik kunnen maken van de meest geschikte, efficiënte, voordelige en milieuvriendelijke vervoerswijze. De verschillende beschikbare mobiliteitsalternatieven en hun doeltreffendheid moeten meer aandacht krijgen. Zo is het mobiliteitsbudget bijvoorbeeld een goed instrument om het gebruik van vervoerswijzen te optimaliseren. Het geniet echter te weinig bekendheid en de regelgeving zou moeten worden vereenvoudigd.

Om het vervoer te optimaliseren hebben we niet alleen efficiënte multimodale platforms nodig, maar ook vervoerswijzen (wegvoertuigen, treinen …) die afzonderlijk efficiënt werken. Met dat doel voor ogen werd de Rail Roadmap 2030 opgesteld. De aanbevelingen uit die roadmap dienden op hun beurt als inspiratie voor het ‘Goederenplan’ van de minister van Mobiliteit. Het is dan ook van cruciaal belang dat die roadmap en dat plan effectief worden uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat het verkeer op de weg overdag minder snel vast komt te zitten, vraagt het VBO ten slotte aan de regionale en lokale overheden om de bezorgtijden voor stille leveringen uit te breiden tot tussen middernacht en 5 uur 's ochtends. Dat moet gepaard gaan met een realistische herziening en harmonisering van de geluidsnormen (*).

Een gerichte fiscaliteit

Het VBO wil dat de fiscaliteit in lijn ligt met de realiteit op het terrein en de veroorzaakte kosten (vervuiling, congestie, infrastructuurkosten). Daartoe moet onder meer een slimme kilometerheffing worden ingevoerd, die varieert naargelang het tijdstip en de locatie (zoals omschreven in de VBO-strategie). De ontvangsten van die heffing zouden worden gebruikt voor de verbetering van de infrastructuur en de vervoersdiensten. Parallel met die heffing zouden de taksen op voertuigbezit afgeschaft worden.

Elke strategie of actieplan moet worden gebaseerd op een duidelijke, gedeelde en mobiliserende visie die een gemeenschappelijk project ondersteunt.

Wat de markt van elektrische en hybride auto's betreft, zorgen vooral bedrijfswagens voor nieuwe inschrijvingen, veel meer dan privéwagens. De hervorming van de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens zal een positieve impact hebben op de vergroening van het wagenpark. Wetgevende stabiliteit is daarbij noodzakelijk. Die hervorming moet daarom in de tijd worden gehandhaafd om resultaten te kunnen opleveren.

Onderhoud en modernisering van de infrastructuur

De sleutel tot een efficiënte mobiliteit ligt in de kwaliteit van de infrastructuur en het beleid inzake ruimtelijke ordening. We hebben daarom nood aan een transparant plan voor het onderhoud, de ontwikkeling en de modernisering van onze infrastructuur. Het gebruik van nieuwe technologieën en innovatie moet integraal deel uitmaken van dat plan. Gezien enerzijds het belang van die infrastructuur en anderzijds de eventuele moeilijkheden bij de financiering ervan, is publiek-private samenwerking een oplossing die moet worden aangemoedigd.

(*) Zie Het Nieuwsblad (19/09/2023) “Bedrijven willen voortaan ook 's nachts leveren”

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.