Op naar een verbeterd mobiliteitsbudget

De sociale partners kwamen tijdens de zitting van 28 september 2021 tot een unaniem advies over een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget. De ontwerptekst die aan de sociale partners werd voorgelegd maakte aanvankelijk deel uit van het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit dat op 14 september bij de Kamer werd ingediend (doc. 55/2170). Het onderdeel van het ontwerp met betrekking tot het mobiliteitsbudget werd afzonderlijk behandeld om de sociale partners tijd te geven om een advies uit te brengen. Dat is nu gebeurd. We kunnen dus verwachten dat ook de (aangepaste) tekst betreffende het mobiliteitsbudget spoedig bij de Kamer ingediend zal worden.


Eloïse de Villegas, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
28 september 2021

In dit wetsontwerp staan geen drastische wijzigingen van de wet van 2019. In de eerste plaats wordt rekening gehouden met de elektrificatie van het bedrijfswagenpark, gepland voor 2026. Tegen die achtergrond wordt voorzien dat de auto’s van pijler 1 en de mobiliteitsoplossingen van de pijler 2 ook elektrisch zullen moeten zijn vanaf 2026. De sociale partners willen dus dat de regering inziet dat het noodzakelijk is om de situatie voor 2026 te evalueren zodat het netwerk en de infrastructuur zeker kunnen volgen.

Daarnaast wordt voorgesteld om de tweede pijler uit te breiden met nieuwe initiatieven (bepaalde parkings, fietsleningen, abonnementen voor het openbaar vervoer voor gezinsleden, een uitbreiding van de straal waarin de woonplaats zich moet bevinden ten opzichte van de gewoonlijke werkplaats van 5 naar 10 km om in aanmerking te komen voor de tweede pijler en inachtneming van het kapitaal en niet alleen van de betaling van de interesten van de hypothecaire lening).

Ten slotte wordt overwogen om bepaalde antimisbruikbepalingen te vervangen. In die context werden de sociale partners uitgenodigd om zich uit te spreken over de mogelijkheid om de voorwaarde van 12 maanden te behouden voor de werknemer en die van 36 maanden voor de werkgever.

Het VBO heeft de voorwaarde van 12 maanden altijd bekritiseerd omdat die bijzonder absurd is. Ze impliceert namelijk dat een werknemer eerst 12 maanden de voordelen van een bedrijfswagen moet ervaren vooraleer hij voor een mobiliteitsbudget kan kiezen. De sociale partners hebben voorgesteld om die voorwaarde te schrappen en ze te vervangen door een nieuwe voorwaarde om alle partijen rond de tafel gerust te stellen. Zo zou de  wet van 2019 moeten bepalen dat het mobiliteitsbudget altijd tussen 3000 en 16.000 euro moet liggen. Die twee bedragen werden niet toevallig gekozen, ze dekken de overgrote meerderheid van de momenteel geldende autobudgetten. Het spreekt voor zich dat het mobiliteitsbudget altijd overeen moet komen met de kost voor de werkgever van de bedrijfswagen waarvoor de werknemer in aanmerking komt.

De voorwaarde van 36 maanden lag gevoeliger want als die opgeheven werd, zou dat betekenen dat elke onderneming een mobiliteitsbudget (van minimum 3000 euro) zou kunnen toekennen aan al haar werknemers. We vonden dat de wet van 2019 geen geschikt kader vormde voor dit soort budget (mobiliteitsbudget voor werknemers zonder bedrijfswagen) en dat er tijd nodig was om een passend reglementair kader uit te werken, met respect voor de budgettaire neutraliteit.

Het VBO hoopt dat het advies van de sociale partners opgevolgd zal worden en dat de voorstellen die het bestaande mobiliteitsbudget moeten verbeteren en vereenvoudigen snel kunnen worden geïmplementeerd. Het VBO is er zich van bewust dat het wetsontwerp niet alle problemen oplost en dat het huidige kader geen bevredigende oplossing vormt voor alle ondernemingen. Ook hoopt het VBO te kunnen overgaan tot de uitwerking van een eenvoudig mobiliteitsbudget voor iedereen dat neutraal is op het vlak van kosten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.