Brexit – Arbeidsmobiliteit

UPDATE 5/03/2021 – Op 31 december 2020 is er een einde gekomen aan de fundamentele vrijheid van verkeer (van personen en werknemers) tussen de EU en het VK! Sinds 1 februari 2020 maakte het Verenigd Koninkrijk al niet langer deel uit van de Europese Unie. Het was sinds die datum dus al een ‘derde land’ (buiten de EU), maar het terugtrekkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voorzag onder meer in:   

  • een overgangsperiode tot 31 december 2020 waarin de Europese wetgeving van toepassing bleef voor het Verenigd Koninkrijk en in transnationale situaties, zoals Belgen die in het VK werken en omgekeerd;  
  • belangrijke bepalingen betreffende de rechten van de burgers na afloop van de overgangsperiode.

Het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK van 24/12/2020 verduidelijkt enkele algemene beginselen van beroepsmobiliteit voor nieuwe grensoverschrijdende persoonlijke situaties vanaf 1/1/2021. Helaas bevat dit EU-VK akkoord geen globaal hoofdstuk over alle aspecten van persoonlijke mobiliteit (dit werd door het Verenigd Koninkrijk verworpen). Bijgevolg valt men dus terug op de regels die van toepassing zijn op onderdanen van derde landen, maar met vele uitzonderingen, met name op het gebied van de sociale zekerheid.

België heeft van zijn kant reeds eind 2020 bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen aangenomen om rechtszekerheid te bieden met betrekking tot de status van personen in grensoverschrijdende situaties waarbij België en het Verenigd Koninkrijk betrokken zijn.

Wij verwachten van de Europese, nationale en regionale autoriteiten dat zij zo snel mogelijk alle juridische en vooral praktische informatie ter beschikking stellen van burgers en bedrijven.

Op 3 maart 2021 heeft het VBO met twee experten de balans opgemaakt van de nieuwe sociale regels die van toepassing zijn sinds het definitief vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt. U kunt hun presentaties en de opname van dit webinar hier bekijken:

Voor de meeste persoonsgebonden materies zal een binair onderscheid moeten worden gemaakt tussen:

  • enerzijds, Britse werknemers die vóór 31 december 2020 (einde van de overgangsperiode) hun verblijfs- of werkvergunning in België hebben verkregen: zij behouden hun verworven rechten op voorwaarde dat ze die vóór eind 2021 correct laten registreren bij de Belgische gemeente waar ze verblijven (of de gemeente waar ze werken voor grensarbeiders); gelijkaardige eenvoudige formaliteiten zullen in het VK gelden tot eind juni 2021 voor Belgen die al van voor 31 december 2020 in het VK verbleven of werkten. In het kader van de omzetting in Belgisch recht van het Terugtrekkingsakkoord van 2019, werden de maatregelen ter bescherming van de rechten van Britse onderdanen (en hun gezinsleden) die in BE wonen en werken uiteindelijk aangenomen vóór 31 december 2020 (Wet van 18/12/2020, M.B. 23/12/2020, Ed. 2; KB van 24/12/2020, M.B. 31/12/2020). Dit concept van verworven rechten wordt soms aangeduid als ‘grandfathering’.
  • anderzijds, werknemers die zich vanaf 1 januari 2021 van of naar het VK zullen verplaatsen. Bedrijven die al gewoon zijn om personeel uit een derde land (dus buiten de EU) tewerk te stellen of personeel naar een derde land te detacheren, zullen vast gemakkelijker hun weg vinden in het wetgevende en institutionele labyrint: zie onder meer de regionale bevoegdheden inzake werkvergunningen (vergunning voor bepaalde of onbepaalde duur & bepaalde vrijstellingen). Wij houden u op de hoogte zodra de nodige nationale maatregelen zijn genomen en door de bevoegde autoriteiten zijn meegedeeld.

Blijf op de hoogte van de updates van de reglementering inzake verkeer van personen, tewerkstelling en arbeidsmobiliteit, die te vinden zijn op de volgende officiële websites.

 

Verkeer van personen

Belgen in de VK?

De voorwaarden voor toegang tot het Britse grondgebied voor Belgische burgers worden schematisch beschreven op de website van Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/brexit/belgen_in_het_vk

Meer details over de toegang tot het Verenigd Koninkrijk zijn natuurlijk te vinden op Britse sites zoals: https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know

Britten in België?

De voorwaarden voor toegang tot het Belgische grondgebied voor Britse burgers worden kort toegelicht op de website van Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/brexit/britten_in_belgie

Werkgelegenheid en arbeid

Arbeidsvergunning

NB: wat betreft de Single permit hopen we in het algemeen (m.a.w. voor onderdanen uit alle derde landen) dat de integratie van de verschillende federale en regionale procedures -respectievelijk voor verblijfsvergunningen bij de Dienst Vreemdelingenzaken en voor arbeidsvergunningen - in de loop van 2021 zal leiden tot één enkele geïntegreerde stroom om de wachttijden met verschillende weken of maanden te verkorten.

Sociale zekerheid

Enerzijds is volgens het Terugtrekkingsakkoord een verlenging mogelijk van de socialezekerheidsrechten die verworven zijn vóór 31/12/2020, zolang de persoonlijke situatie ononderbroken blijft bestaan.

Anderzijds is de situatie op het vlak van sociale zekerheid voor personen die niet onder het Terugtrekkingsakkoord vallen (nieuwe arbeids- en verblijfssituaties vanaf 01/01/2021) op europees niveau geregeld in het EU-VK akkoord van 24 december 2020 over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Vragen? socialsecurity.be

Detachering en zakenreizen

BusinessEurope heeft er constant op aangedrongen dat de EU en het Verenigd Koninkrijk een status quo zouden afspreken, dus het behoud van de huidige voorwaarden voor korte professionele verplaatsingen. Deze wens werd gehoord door de onderhandelaars van de post-Brexit overeenkomst!  

Voorts is België, net als de andere EU-landen, opgenomen in de lijst van de zogenaamde "categorie A"-landen die, in toepassing van de EU-VK overeenkomst van 24/12/2020, de tijdelijke detachering (max. 2 jaar) van werknemers en zelfstandigen tussen de twee landen mogen blijven uitvoeren voor een periode van maximaal 15 jaar. 

Bovendien zijn in het EU-VK handels- en samenwerkingsakkoord bepalingen opgenomen om korte zakenreizen en tijdelijke detacheringen van hooggekwalificeerd personeel te vergemakkelijken. Ondanks het einde van het vrij verrichten van diensten zullen EU-dienstverleners die diensten willen aanbieden in het Verenigd Koninkrijk niet minder gunstig worden behandeld dan Britse exploitanten op de gebieden die onder het akkoord vallen, op voorwaarde dat zij zich houden aan de Britse regels.

Erkenning van de kwalificaties

  • Be-Assist (Belgisch assistentiecentrum voor de erkenning van beroepskwalificaties)

 

Afsluitende opmerking: In al deze zaken hopen we u geleidelijk aan meer juridische en praktische informatie te kunnen bezorgen wanneer er updates worden gemaakt op de verschillende officiële websites.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.