Brexit – Steunmaatregelen

UPDATE 24/02/2021 – Gezien de geografische nabijheid en de sterke handelsbetrekkingen tussen België en het Verenigd Koninkrijk (één van onze belangrijkste handelspartners) zal de Brexit een aanzienlijke invloed (blijven) hebben op onze economie. Vandaar het belang van de verschillende steunmaatregelen voor de bedrijven die op Belgisch (en hier gaat het vooral om sociale maatregelen op federaal niveau) en Europees niveau werden beslist of nog besproken worden.

 Belgische steunmaatregelen

De Belgische autoriteiten hebben diverse steunmaatregelen genomen voor bedrijven getroffen door de Brexit en de gevolgen ervan. De wet van 6 maart 2020 treedt op 22 maart 2021 in werking voor 1 jaar. 

Behoud van tewerkstelling (wet van 6 maart 2020)

België voorzag de invoering van mechanismen die bedoeld zijn om jobs te redden in de bedrijven die het meest getroffen zijn door de Brexit. Zo kunnen bedrijven, door de terugval van hun activiteit door de Brexit, een beroep doen op:

 • tijdelijke werkloosheid (link naar punt. 2.1),
 • tijdskrediet (link naar punt 2.2)
 • collectieve arbeidsduurvermindering (link naar punt 2.3).

Deze wet treedt in werking op 22 maart 2021 en treedt buiten werking op 21 maart 2022.

Bij inwerkingtreding van de wet van 6 maart 2020, kunnen ondernemingen die een cao hebben gesloten en zich in moeilijkheden bevinden door de Brexit , een beroep doen op die drie tijdelijke crisismaatregelen. De onderneming die in economische moeilijkheden verkeert als gevolg van de Brexit is de werkgever die wordt getroffen door een daling van ten minste 5% van de omzet, de productie of het aantal bestellingen als gevolg van de Brexit.

Daarbij moet de werkgever in moeilijkheden ook gebonden zijn door:

 1. een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het bevoegde paritair comité
 2. bij ontstentenis van 1., voor de ondernemingen met een syndicale delegatie, een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van de onderneming
 3. bij ontstentenis van 1., voor de ondernemingen zonder syndicale delegatie:
  • een aanvraag tot erkenning als werkgever in moeilijkheden, die is goedgekeurd
  • of een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van de onderneming.

Er is geen bijkomend ondernemingsplan nodig.

1. Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen Brexit

Momenteel kan elke onderneming tot 30 juni 2021 vallen onder het soepele stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens corona. Indien die maatregel niet wordt verlengd, zullen ondernemingen er na gebruik kunnen maken van het specifiek stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen Brexit voor arbeiders en bedienden.

Bij het gebruik van dat specifieke stelsel is de werkgever ertoe gehouden om voor elke dag waarop niet wordt gewerkt aan de arbeider of bediende een loonsupplement te betalen bovenop de werkloosheidsuitkeringen, waarbij het minimumbedrag van het supplement wordt vastgelegd op 5,63 euro per dag waarop hij niet heeft gewerkt. Voor bedienden kan de betaling van dat supplement ten laste worden gelegd van het Fonds voor bestaanszekerheid door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

1.1 Arbeiders

Op basis van het nieuwe specifieke systeem van economische werkloosheid voor arbeiders kan een erkende werkgever, naast de algemene regeling voor zijn arbeiders, een regeling van volledige schorsing van ten hoogste acht weken (i.p.v. vier weken) en een regeling van gedeeltelijke arbeid voor een duur van ten hoogste zes maanden (i.p.v. 3 maanden) invoeren.

1.2 Bedienden

Voor bedienden houdt het specifieke systeem in dat een erkende werkgever, naast de algemene regeling, zijn bedienden in economische werkloosheid kan plaatsen voor een maximale periode van 8 kalenderweken per kalenderjaar (i.p.v. 16 weken) voor wat de regeling van volledige schorsing betreft, en voor maximaal 13 kalenderweken per kalenderjaar (i.p.v. 26 weken) wat de regeling van gedeeltelijke arbeid betreft.

2. Brexit-tijdskrediet

Het systeem van crisistijdskrediet laat werkgevers toe de arbeidsprestaties van hun werknemers te verminderen zonder dat hun werknemers een te groot inkomensverlies zouden moeten lijden, en dit:

 • indien er een schriftelijke overeenkomst is tussen de werknemer en zijn werkgever;
 • indien die overeenkomst voorziet in een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 of 1/2 van een voltijdse betrekking;
 • voor een periode die niet korter is dan één maand en niet langer dan zes maanden. De overeenkomst kan worden hernieuwd, zonder de maximale periode van zes maanden te mogen overschrijden. Bovendien moet de periode van de vermindering van de arbeidsprestaties volledig vallen binnen de periode van erkenning als werkgever die in economische moeilijkheden verkeert door de Brexit.

3. Brexit collectieve arbeidsduurvermindering

De werkgever kan een collectieve arbeidsduurvermindering invoeren voor al het personeel van de onderneming of voor een bepaalde categorie. De werknemers worden dan wel beschouwd als voltijdse werknemers.

De tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur en de invoering van de vierdaagse werkweek moeten worden vastgesteld bij een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau of, wanneer er binnen de onderneming geen vakbondsafvaardiging is, bij een wijziging van het arbeidsreglement.

 

 Europese steunmaatregelen

De Europese Commissie zou zeer binnenkort meer informatie publiceren rond de manier waarop de ‘Brexit Adjustment Reserve’ van 5 miljard euro geactiveerd zal worden om de landen en sectoren te ondersteunen die het hardst getroffen worden door de gevolgen van de Brexit (met of zonder nieuw handelsakkoord).

Brexit Adjustment Reserve

De Europese Commissie heeft op 26 december haar voorstel gepubliceerd om een "Brexit Adjustment Reserve" op te richten. Dit instrument, waartoe midden 2020 is besloten in het kader van de onderhandelingen over de meerjarenbegroting van de EU, heeft tot doel de sectoren, regio's en overheden te ondersteunen die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt en de douane-unie. De reserve bedraagt bijna 5,371 miljard EUR, waarvan 4 244 832 000 EUR in 2021 wordt toegewezen als prefinanciering en 1 126 162 000 EUR wordt toegewezen en uitbetaald in 2024. De subsidiabiliteitsperiode loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022. De Europese Commissie geeft in haar publicatie een niet-exhaustieve lijst van steunmaatregelen die de lidstaten kunnen nemen om steun te bieden aan de actoren die het meest door de Brexit worden getroffen inzake handelsbetrekkingen of activiteiten gerelateerd aan visserij.

FAQ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2537

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.