Fiscus ondersteunt de vergroening van uw wagenpark

Op 14 september 2021 werd in de Commissie Financiën en Begroting een wetsontwerp ingediend dat een batterij aan fiscale en sociale maatregelen omvat die de vergroening van het wagenpark in de privésector moet ondersteunen. De aanpak van de vergroening is tweedelig: ontraden en incentiveren. Een ding is zeker: de snelle beslissers genieten het meeste voordeel.


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
22 september 2021

Ontrading: fiscale aftrekbaarheid en solidariteitsbijdrage bedrijfswagens

Ten eerste is er de aanpassing van de fiscale en sociale behandeling van de bedrijfswagen die kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan de werknemer. Alle nieuwe bedrijfswagens zullen vanaf 1 januari 2026 koolstofemissievrij moeten rijden om te kunnen genieten van het gunstige (para)fiscale regime van de bedrijfswagen. Voor wagens die na voorgemelde datum niet voldoen aan dit criterium, verdwijnt dit voordeel op fiscaal en sociaal vlak. Op fiscaal vlak zal voor niet-emissievrije wagens die aangekocht, geleased of gehuurd worden vanaf 1 januari 2026 een algemene aftrekbeperking gelden van 50%. Die omvat eveneens de elektriciteitskosten voor hybridewagens, die aanzien worden als bedrijfswagens met CO2-uitstoot. Op sociaal vlak wordt in hoofde van de werkgever de solidariteitsbijdrage stelselmatig verhoogd van 2,25 in juli 2023 tot 5,5 in januari 2027. Voor emissievrije wagens aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 januari 2027 geldt een aftrekbaarheid van 100% en wordt de solidariteitsbijdrage gelijkgesteld aan de minimumbijdrage.

Om de vergroening te versnellen en de maatregelen betaalbaar te houden, wordt de gunstige fiscale en sociale behandeling van de emissievrije wagens over de periode 2027-2030 stelselmatig beperkt. Het is dus aangeraden om de investeringen in uw wagenpark daarop af te stemmen.

Incentivering: belastingvermindering installatie thuislaadpaal en investeringsaftrek emissievrije vrachtwagens en tank- en laadinfrastructuur

Ten tweede wordt voor belastingplichtigen die investeren in laad(tank-)infrastructuur en emissievrije vrachtwagens een fiscale stimulans voorzien. De ondersteuning van laadinfrastructuur is gekoppeld aan het Next Generation EU-fonds en is daarom beperkt tot de periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2024. Voor natuurlijke personen die investeren in de aankoop en installatie van een thuislaadpaal in of bij de fiscale woonplaats wordt een belastingvermindering voorzien tot 1.500 euro. Opnieuw geldt hier een fiscale bevoordeling van de snelle beslissers: uitgaven die werkelijk betaald zijn in de periode 1 september 2021 tot 31 december 2022 kunnen rekenen op een belastingvermindering van 45%. Daarna daalt de vermindering naar 30% voor uitgaven betaald gedurende het jaar 2023 en vervolgens tot 15% in 2024. Voor rechtspersonen wordt de installatie van publiek toegankelijke laadstations ondersteund door het toekennen van een verhoogde kostenaftrek. Er geldt een kostenaftrek van 200% voor investeringen gedaan in de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022. In de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024 kunnen investeringen rekenen op een verhoogde aftrek van 150%.

De aankoop van nieuwe emissievrije vrachtwagens, de installatie van tankinfrastructuur voor waterstof (blauwe, groene en turquoise) en de installatie van elektrische laadinfrastructuur voor emissievrije vrachtwagens kunnen in het wetsontwerp rekenen op een investeringsaftrek. Die is gelijk aan 35% voor investeringen in 2023 en daalt  tot 13,5% vanaf 2027. De totale investeringsaftrek per belastingplichtige is hierbij beperkt tot 60 miljoen euro.

Rapporteringsverplichting

De fiscus voorziet tegen 30 april 2026 een evaluatie van de impact van de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, met de focus op de overheidsfinanciën. Daarvoor wordt de belastingplichtige gevraagd om de nodige gegevens te verstrekken om de impact op (1) het voordeel alle aard voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen,  (2) de fiscale aftrekbaarheid van autokosten, (3) de brandstofaccijnzen en (4) de btw te bepalen. De modaliteiten van deze rapporteringsverplichtingen worden later bij koninklijk besluit bepaald. Let op, op niet-naleving zal een administratieve boete van toepassing zijn.

Wat met het mobiliteitsbudget?

Het langverwachte initiatief dat tracht om het mobiliteitsbudget ingrijpend te wijzigen is ter advies voorgelegd aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad en zal daarom het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk wetsontwerp.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.