To ‘BBIB’, or not to ‘BBIB’? That’s the question

In navolging van de voorstelling van de begroting, kwam de federale regering op 29 oktober 2021 tot een akkoord over het voorontwerp van de programmawet, die vervolgens voor advies werd voorgelegd aan de Raad van State. Twee nieuwe fiscale maatregelen springen in het oog: het zogenaamde ‘bijzondere belastingstelsel voor inkomende belastingplichtigen’ (BBIB) en het ‘bijzondere belastingstelsel voor inkomende onderzoekers’ (BBIO). Hun inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2022.


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
08 november 2021

Wie een werknemer of een bedrijfsleider is, die aangeworven wordt in het buitenland of ter beschikking wordt gesteld binnen een multinationale groep in België, én die in de afgelopen vijf jaar vóór zijn aanwerving of terbeschikkingstelling fiscaal inwoner was in een ander land dan België, kan gebruik maken van het BBIB-regime. Het BBIO-regime is daarentegen enkel weggelegd voor werknemer-onderzoekers. De belastingplichtige kan door middel van het bijzonder stelsel zijn inkomen uit in België geleverde prestaties gedurende vijf jaar (eventueel verlengbaar met drie jaar) apart laten belasten binnen de personenbelasting of belasting niet-inwoners.

Opgepast: geen copy-paste

De introductie van het bijzondere belastingstelsel voor expats lijkt een welgekomen omzetting in wet, maar in het voorontwerp zitten een aantal verstrengingen vervat. Zo mag de in aanmerking komende belastingplichtige gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan zijn aanwerving of terbeschikkingstelling niet op minder dan 150 km van de Belgische grens gewoond hebben. Bovendien zit in het BBIB-regime een minimale bezoldigingsdrempel vervat die in de plaats komt van de personele vereisten uit in het oude expatregime (voor de BBIO wijzigt niets op dit vlak). De werknemer of bedrijfsleider moet minstens een brutoloon van 75.000 euro per kalenderjaar ontvangen, rekening houdend met de periode waarin hij effectief aan de slag is in België. Die voorwaarde moet ieder jaar door de werkgever worden nagegaan en worden gecommuniceerd aan de belastingadministratie. Tot slot is er de tijdelijkheid van de maatregel: in tegenstelling tot het oude regime kan een belastingplichtige tot vijf jaar (eventueel met drie  jaar extra) gebruik maken van de maatregel daar waar het oude stelsel gestoeld was op het tijdelijk karakter van de activiteit van de belastingplichtige in België.

Out with the old, in with the new…

Zij die tot vijf jaar geleden werden aangeworven in het buitenland of ter beschikking werden gesteld binnen een multinationale groep, én die gebruik maken van het oude expatstelsel, hebben de mogelijkheid om de overstap te maken naar een van de nieuwe stelsels, indien zij aan de voorwaarden voldoen. Daarvoor kan de werkgever een aanvraag indienen tot 30 juni 2022. Indien een positief antwoord van de administratie volgt, kan de belastingplichtige voor het  overige deel van de periode van vijf jaar gebruik maken van het nieuwe stelsel en dat eventueel laten verlengen met drie jaar. Opgelet, bij een negatief antwoord verliest de belastingplichtige evengoed zijn recht op het oude stelsel. Denk dus goed na alvorens een aanvraag te doen.

Hoe dan ook dooft het oude stelsel nog deze legislatuur uit. Daarvoor moet nog een overgangsmaatregel worden voorzien, maar het staat vast dat de overgangsperiode twee jaar zal bedragen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.