Essentiële nieuwe troef voor innoverende bedrijven: één enkel octrooi voor 17 Europese landen

Over enkele maanden zullen innoverende bedrijven eindelijk hun voordeel kunnen doen met het eenheidsoctrooi. Na bijna een halve eeuw van discussies, stappen vooruit en weer achteruit, is het eenheidsoctrooi klaar en zou het eind 2022 of begin 2023 in werking moeten treden Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is de invoering van het eenheidsoctrooi doorslaggevend om het Europese concurrentievermogen en de innovatie op strategische gebieden te versterken en om de groene en digitale transitie van de Europese Unie te ondersteunen.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
04 augustus 2022

 

Wat is het eenheidsoctrooi?

Het eenheidsoctrooi (of Europees octrooi met eenheidswerking) zal één enkel document zijn dat alle EU-landen bestrijkt die de overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (OEOG) hebben geratificeerd. Bij de start van het systeem zullen 17 EU-landen betrokken zijn (Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië en Zweden).

Momenteel worden uitvindersoctrooien hetzij op nationaal (bv. een Belgisch octrooi), hetzij op Europees (een Europees octrooi) niveau verleend. Hoewel de octrooiverleningsprocedure van het Europees Octrooibureau (EOB) gecentraliseerd is, valt het Europees octrooi uiteen in een bundel octrooien waarvan de uitwerking vergelijkbaar is met die van nationale octrooien in de lidstaten waarin het gevalideerd wordt.

Het eenheidsoctrooi heeft nog een ander voordeel: het werd aangevuld met een eengemaakt octrooigerecht. Het EOG is een nieuw internationaal gerecht voor de staten die de overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (OEOG) ondertekenden. Het zal bevoegd zijn om te oordelen over de geldigheid van en inbreuken op klassieke Europese octrooien, eenheidsoctrooien en daarvan afgeleide aanvullende beschermingscertificaten, met werking op het hele grondgebied van die staten.

De procedure voor het EOG zal snel verlopen en gevolgen hebben voor alle staten die partij zijn bij de OEOG. Het EOG werd opgericht om de rechtszekerheid te vergroten door geharmoniseerde rechtspraak inzake namaak en de geldigheid van octrooien vast te stellen, en te zorgen voor eenvoudigere, snellere en efficiëntere gerechtelijke procedures.

Eenvoudiger en goedkoper

Op dit moment kan een uitvinder zijn uitvinding in Europa beschermen door een nationaal of een Europees octrooi. Het eenheidsoctrooi zal die ingewikkelde en veel te dure nationale goedkeuringsprocedures overbodig maken.

Verder zullen eenheidsoctrooien ook niet onderworpen zijn aan het huidige versnipperde stelsel van jaarlijkse taksen: er zal slechts één procedure zijn, één munteenheid, één termijn en het zal niet verplicht zijn om een gemachtigde in te schakelen. De jaarlijkse taksen zijn op een zeer concurrerend niveau vastgesteld en zijn in het bijzonder aantrekkelijk gedurende de eerste tien jaar, de gemiddelde looptijd van een Europees octrooi.

Houders van Europese octrooien kunnen op beide oren slapen: zij kunnen de eenheidswerking verkrijgen op basis van een Europees octrooi dat na de inwerkingtreding van de OEOG werd verkregen en dat binnen een maand na de verlening moet worden aangevraagd bij het Europees Octrooibureau.

"Het nieuwe eenheidsoctrooisysteem is een essentieel instrument voor innovatieve bedrijven in Europa. Door hen betere kansen te bieden om hun innovaties te valoriseren en O&O te stimuleren, moet dit nieuwe systeem een omwenteling teweegbrengen in de manier waarop innovatoren hun rechten in Europa beschermen. Die voordelen maken van het eenheidsoctrooi een fundamenteel element in het nieuwe industriebeleid van de EU, dat gebaseerd is op de bevordering van innovatie”, besluit Nathalie Ragheno, eerste adviseur van het competentiecentrum Recht & Onderneming van het VBO. Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.