Octrooiaanvragen – Hoe staat het met de innovatiedrang van onze bedrijven?

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) publiceerde zopas haar activiteitenverslag voor 2018. Daaruit blijkt dat in 2018, en dat is voor het eerst sinds 2013, het aantal Belgische octrooiaanvragen (1.110) is gedaald ten opzichte van 2017 (1.217), hetzij een daling van 9%. Het aantal Europese octrooiaanvragen dat Belgische uitvinders en ondernemingen in 2018 indiende, steeg dan weer met 9% vergeleken met een jaar eerder. België staat daarmee op de negende plaats van landen met de meeste Europese octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau (EPO).


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
02 september 2019

Daarbij komt dat België werd aangeduid in meer dan 90% van de Europese octrooien afgeleverd in 2018. De trend van de voorbije jaren zet zich dus door. De Belgische elektronische octrooiaanvragen blijven toenemen, ten koste van de papieren variant (in 2018 werd 87% van de aanvragen online ingediend, in 2015 was dat nog 78%).De DIE levert sinds een paar jaar extra inspanningen om de banden met de gebruikers van het Belgische octrooisysteem (gewestelijke instanties, octrooigemachtigden, betaalorganen, juridische assistenten en werkgeversorganisaties) aan te halen. Een van de tools daarvoor is het nieuwe forum dat, op informele én vrijwillige basis, de gewestelijke en federale instanties samenbrengt die belast zijn met innovatiebevordering via industriële eigendom. Het forum is de perfecte manier om informatie uit te wisselen over projecten inzake voorlichting en bewustmaking rond intellectuele eigendom en om, waar mogelijk, synergieën tot stand te brengen.

Op regelgevend vlak vielen er in 2018 een aantal ingrijpende ontwikkelingen te noteren.

Op het gebied van octrooien is de regelgeving inzake octrooigemachtigden bijgesteld. Op die manier wil men de kwaliteit optrekken van de diensten die octrooigemachtigden aan hun klanten leveren, door gedragsregels in te stellen en een verplichte permanente vorming in te voeren. En de wijzigingen zijn er ook op gericht de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen gemachtigden en hun klanten te vrijwaren (wet van 8 juli 2018).

Het Wetboek van economisch recht en het Gerechtelijk Wetboek zijn gewijzigd om de Europese richtlijn van 2016 inzake rechtsbescherming van bedrijfsgeheimen om te zetten in Belgisch recht. Die geheimen omvatten de knowhow van een onderneming, de fabrieks- of bedrijfsgeheimen en bepaalde informatie die ze behelzen. Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om dergelijke geheimen te beschermen met een octrooi of een ander intellectueel eigendomsrecht. Desalniettemin is zulke informatie van grote economische waarde en is ze vaak even belangrijk voor de innovatie en de concurrentiekracht van een bedrijf als de intellectuele eigendomsrechten. En daarom is het zo belangrijk dat de richtlijn wordt omgezet in ons regelgevend kader.

Merk ook op dat het Europese bedrijfsleven nu al meer dan 40 jaar wacht op de invoering van het eenheidsoctrooi, dat de administratieve kosten en lasten aanzienlijk zou terugdringen. Het systeem van het eenheidsoctrooi is nog altijd niet van kracht, omdat het onlosmakelijk verbonden is met de oprichting van de Unified Patent Court (UPC). Het eenheidsoctrooi treedt dus pas in werking zodra 13 lidstaten, waaronder verplicht Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië, het hebben bekrachtigd. Welnu, Duitsland heeft zijn fiat nog altijd niet gegeven.

VBO – Volgens de Globale Innovatie-Index van 2019(1), gepubliceerd door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO), staat ons land op de 23ste plaats op 129 landen(2). En dat is een goed teken, want in 2017 was België nog uit de top 25 getuimeld. 

(1) De Globale Innovatie-Index stelt een ranglijst op met de innovatieresultaten van 129 landen en economieën wereldwijd, op basis van meer dan 80 indicatoren. Het rapport wordt gepubliceerd door de WIPO, de universiteit van Cornell en de INSEAD Business School, en toont elk jaar een klassement met de innovatiecapaciteiten en -resultaten van economieën wereldwijd.
(2) https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019-intro4.pdf

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.