VBO over de begroting en andere hervormingen: intelligente doorstart

Het VBO is tevreden dat de politieke impasse achter de rug is en dat er intelligente akkoorden gesloten werden over de begroting, de loonnormwet en wendbaar werk. Het is echter de concrete uitwerking ervan die telt.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
18 oktober 2016

Het is belangrijk te onderstrepen dat het begrotingstraject consequent wordt doorgetrokken. Een traject ter vermindering van het tekort blijft aangehouden in lijn met de Europese eisen, en dit wordt in belangrijke mate gerealiseerd via een reductie van de lopende uitgaven. Wel is waakzaamheid geboden rond de concrete realisatie van de maatregelen. Daarnaast is het cruciaal dat er ruimte zal komen voor verdere investeringen. Het VBO moedigt het plan om in te zetten op doelgerichte investeringen in mobiliteit, digitale infrastructuur en energie dan ook toe.

Dankzij dit akkoord zullen nieuwe loonkostenontsporingen in de toekomst vermeden en/of sneller gecorrigeerd worden. Daarnaast zal ook de resterende werkelijke loonkostenhandicap van 10% nog wat verder kunnen worden afgebouwd. Het is dus positief dat er een duidelijk kader is getrokken voor de loononderhandelingen eind dit jaar. Het is nu aan de sociale partners om binnen de Groep van 10 verantwoordelijkheid op te nemen en de loonvorming en de verdere verlaging van de loonkostenhandicap op elkaar af te stemmen.

Het oorspronkelijke wetsontwerp over de flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt flink bijgestuurd, wat goed is. Zo hoeven werkgevers geen overloon te betalen wanneer werknemers in het kader van de annualisering van de arbeidsduur meer dan 40 uur per week werken. Daarnaast worden de vormingsinspanningen van werkgevers realistischer ingevuld en het verbod op occasioneel telewerk bij staking geschrapt. Ook is er blijkbaar een afspraak gemaakt om een krediet aan 100 bijkomende overuren die soepel en in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer kunnen worden gepresteerd, mogelijk te maken.

Belangrijk is ook dat er een wettelijk kader komt voor nachtarbeid in functie van e-commerce. Dit betekent een triple-win: meer ondernemers, meer jobs en geen koopkracht die geëxporteerd wordt naar het buitenland.

De positieve resultaten van de 1e helft van de legislatuur moeten dan ook doorgetrokken worden. We mogen de hervormingstrein dan ook niet laten stilvallen. Zo stijgt de export en is er voor het eerst sinds lang een overschot op de handelsbalans. Daarnaast houdt de conjunctuur stand ondanks de aanslagen van 22 maart en de Brexit. De jeugdwerkloosheid neemt dan weer af en mits een verdere beheersing van de loonkosten zal er ook in de toekomst een zekere werkgelegenheidsgroei zijn. uiteindelijk beginnen bedrijven ook weer meer te investeren.

Als VBO zullen we de hervorming van de vennootschapsbelasting wel van dichtbij opvolgen. We verkiezen zo snel als mogelijk een verlaging die inzet op een vereenvoudiging, die budgetneutraal is en die de relatie tussen kmo’s en grote ondernemingen verder versterkt. Deze verlaging moet eerder gecompenseerd worden door het schrappen van allerlei aftrekken en niet door maatregelen die ondernemerschap fnuiken of die voor collateral dammage zorgen bij innovatieve of exportgerichte bedrijven. Alle bedrijven, klein, middelgroot en groot, moeten erop vooruitgaan.

We blijven waakzaam. De meerwaardebelasting op aandelen zou wel eens zeer contraproductief kunnen zijn, zeker wanneer men als bedrijf een groeistrategie voor ogen heeft. Een intelligente doorstart van de regering kan ook teniet gedaan worden wanneer de concrete wetteksten verschijnen. Indeed, the devil is in the details!

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.