© Shutterstock

Hoofdzakelijkheidscriterium: NAR sluit cao om harmonisering aanvullende pensioenen arbeiders en bedienden te ondersteunen

Op 24 januari hebben de sociale partners in de NAR een esoterisch klinkende cao afgesloten “tot invoering van een kader gericht op de harmonisering van de aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden in sectoren met meerdere spiegel-paritairecomités en de onder hen ressorterende ondernemingen.”


Stephan Neetens, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
24 januari 2023

Tegen 2030 moeten de verschillen in aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden opgeheven zijn. De wetgever heeft de harmoniseringsbal eerst in het kamp van de sectoren gelegd. Zij moeten tegen 2027 de lat gelijk leggen voor sectorale aanvullende pensioenplannen. Dan pas beschikken ondernemingen over alle informatie om ook de aanvullende pensioenplannen op bedrijfsniveau te harmoniseren.

De sectorale harmonisering is een dure en complexe operatie. Duur, want Sigedis heeft in maart 2022 de totale harmonisatiekost op sectoraal niveau geschat heeft op 20.782.530 euro, waarvan 57% ten laste van PC 200. Complex, want meerdere sectoren worden geconfronteerd met de vraag hoe een harmoniserings-cao correct af te bakenen en welk referentiecriterium te gebruiken in situaties waar sprake is van verschillende ondernemingsactiviteiten.

De nieuwe cao biedt een werkbare en betrouwbare oplossing voor één geval van afbakeningscomplexiteit. Het gaat om het volgende typegeval. Een werkgever valt voor de arbeiders in zijn onderneming onder het bevoegdheidsgebied van twee paritaire comités X en Y. Voor de bedienden van dezelfde onderneming is het niet duidelijk of de vergelijking (“de spiegel”) gemaakt moet worden met PC X of PC Y omdat een deel van de bedienden niet aan één specifieke ondernemingsactiviteit kan worden toegewezen. Deze situatie doet zich onder meer voor in situaties waar die bedienden centrale, ondersteunende, overkoepelende of gemengde functies uitoefenen of niet-occasioneel of niet-uitzonderlijk werkzaam zijn in meer dan één ondernemingsactiviteit van hun werkgever. De cao bepaalt dat in dat geval het hoofdzakelijkheidscriterium gebruikt moet worden om voor hen de spiegel vast te stellen.

Het hoofdzakelijkheidscriterium wijst de hoofdactiviteit van de onderneming aan. Dit is de activiteit waar de werkgever in zijn onderneming het grootst aantal werknemers tewerkstelt, gerekend in voltijdse equivalenten en vastgesteld aan de hand van officiële sociale documenten. Als de werkgever uit het hiervoor vermelde typegeval bijvoorbeeld 500 arbeiders heeft die onder PC X vallen en 300 arbeiders die onder PC Y vallen, dan vormt de ondernemingsactiviteit waarin de eerste groep arbeiders tewerkgesteld worden, zijn hoofdactiviteit. Voor de harmonisering van de aanvullende pensioenen moeten de bedienden bijgevolg vergeleken worden met de arbeiders die onder PC X vallen.

Omdat stabiliteit en duurzaamheid ontzettend belangrijk zijn in aanvullende pensioenen, bepaalt de cao bovendien dat het hoofdzakelijkheidscriterium, na een eerste toepassing, slechts opnieuw kan worden toegepast indien er belangrijke gewijzigde omstandigheden zijn (bv. fusies, overnames, ontwikkeling van nieuwe of stopzetting van ondernemingsactiviteiten).

VBO – Het VBO is verheugd dat de sociale partners deze cao afgesloten hebben. Ze is het resultaat van lange voorbereidende werkzaamheden in de schoot van PC 200 en de NAR. Ze is noodzakelijk om op rechtszekere wijze vooruitgang te kunnen boeken met de sectorale harmonisering. Zo hebben de bouw en de steenbakkerij al gebruik gemaakt van haar principes om sectorale harmoniserings-cao’s te sluiten in PC 200. De nieuwe cao getuigt bovendien van het blijvende en constructieve engagement van de sociale partners om tegen 2030 de harmonisering te verwezenlijken. Die harmonisering is een verdere stap op weg naar een democratisering van de aanvullende pensioenen in de geest van de WAP.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.