Uitstel solden, vrijstelling inschrijving KBO en uitverkopen

Minister Muylle kondigde aan dat de zomersolden uitgesteld zullen worden naar 1 augustus 2020. Deze maatregel nam intussen de vorm aan van een wetsvoorstel dat binnenkort door de Kamer van Volksvertegenwoordigers behandeld zal worden. 


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
23 april 2020

Het wetsvoorstel bevat nog twee andere bepalingen: enerzijds wordt een tijdelijke vrijstelling van de aanpassing van de bestaande inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen gegeven aan ondernemingen die, onder druk van de coronacrisis, hun activiteiten tijdelijk moeten aanpassen. Anderzijds wordt de mogelijkheid voorzien om uitverkopen te schorsen voor de duur van de verplichte sluiting.

Solden
In het licht van de verplichte sluiting van de fysieke winkels, werd beslist om de zomersolden uit te stellen. Als gevolg van de verplichte sluiting, zullen veel handelaars niet bij machte zijn om normale verkoopvolumes te realiseren aan normale prijzen. Om die reden besliste de regering om de Belgische handelaren wat extra tijd te geven om hun goederen aan normale prijzen te kunnen verkopen.

Het Wetboek van economisch recht, dat de solden en de sperperiode regelt, wordt daartoe gewijzigd. De soldenperiode die normaal begin juli 2020 zou starten, wordt eenmalig verschoven naar 1 augustus 2020. Dat geldt alleen voor België. De sperperiode (d.i. de periode van één maand voor de solden gedurende dewelke geen prijspromoties gevoerd mogen worden) wordt mee verschoven en zal dit jaar dus gelden tijdens de maand juli. Tijdens de sperperiode zijn bepaalde vormen van promotie, zoals bijvoorbeeld koppelverkoop, weliswaar wel toegestaan.

Tijdelijke vrijstelling van aanpassing inschrijving KBO
Er wordt een tijdelijke versoepeling ingevoerd van de regels met betrekking tot de inschrijving van ondernemingen in de KBO. Op grond van de geldende bepalingen van het Wetboek van economisch recht, is een onderneming verplicht om een wijziging van haar bestaande inschrijving te vragen, het gaat meer bepaald om een aanpassing van de activiteitencode (Nacebel-code), wanneer zij haar activiteiten op een andere manier plant te organiseren. Het wetsvoorstel staat een tijdelijke uitzondering toe op deze verplichting. Men wil op deze manier tegemoet komen aan ondernemingen die onder druk van de coronacrisis hun activiteiten tijdelijk anders moeten gaan voeren. Zij zijn dus niet gehouden om voormelde administratieve formaliteiten te vervullen en de daaraan verbonden kosten te dragen. Men denkt hierbij bijvoorbeeld aan een winkelier die tijdelijk een e-commerceactiviteit opstart om tijdens de periode van sluiting toch enige inkomsten te genereren.

Uitverkopen
Het Wetboek van economisch recht voorziet een maximale duur voor uitverkopen van winkels (5 maanden of 1 jaar). Onderbrekingen van zo’n uitverkoop geven geen aanleiding tot een verlenging van deze maximale duur en dat is onbillijk in het kader van de verplichte sluiting in het kader van de maatregelen rond de coronacrisis.  Daarom voorziet het wetsvoorstel nu dat winkels en kleinhandelszaken die omwille van de coronamaatregelen gesloten werden tijdens een uitverkoop, die uitverkoop als geschorst mogen beschouwen voor de duur van hun sluiting. Op die manier waarborgt men dat ze toch over de volle 5 maanden of het volle jaar kunnen beschikken.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.