Nieuw regime consumentenkoop vanaf 1 juni 2022

De omzettingswet van twee Europese richtlijnen die het kader voor de consumentenkoop vormen, treedt op 1 juni 2022 in werking. Dé verandering bij uitstek is de verlenging van de omkering van de bewijslast. Vanaf 1 juni 2022 zal de termijn voor de omkering van de bewijslast verlengd worden naar twee jaar bij de verkoop van goederen en naar één jaar bij de levering van digitale inhoud.


Tine Debaes , COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING Arie Van Hoe, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
01 juni 2022

Tweeledig Europees pakket

De Belgische hervorming van de consumentenkoopwetgeving vindt zijn oorsprong in twee richtlijnen die in 2019 op Europees niveau werden goedgekeurd. De eerste richtlijn – de richtlijn voor de verkoop van goederen (RL (EU) 2019/771) – zorgt voor een algemene update van het regime consumentenkoop en vervangt daartoe de oude richtlijn consumentenkoop. De tweede richtlijn – de richtlijn voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (RL (EU) 2019/770) – speelt in op de snelle technologische ontwikkelingen. De richtlijn creëert een specifiek regime voor de levering van digitale producten, zoals computerprogramma’s, applicaties, e-boeken en digitale diensten zoals spellen die in de ‘cloud’ worden aangeboden.

Wettelijk garantieregime

Momenteel geldt een wettelijke garantietermijn van twee jaar na de aankoop, waarbij de consument gedurende de eerste zes maanden een omkering van de bewijslast geniet. Tijdens die eerste zes maanden ligt de bewijslast bij de eindverkoper, die moet bewijzen dat de consument aan de basis ligt van het conformiteitsgebrek van het product. Zo’n bewijs valt in de praktijk moeilijk te leveren.

De nieuwe regels voor de verkoop van fysieke goederen verlengen die periode tot twee jaar. De  twee jaar wettelijke garantie wordt daarmee dus gekoppeld aan een even lange omkering van de bewijslast. Als uitzondering op die regel kan de omkering van de bewijslast bij de verkoop van tweedehandsgoederen contractueel vastgelegd worden op minimaal één jaar. Bij de levering van digitale inhoud en diensten geldt dan weer een regime van twee jaar wettelijke garantie gekoppeld aan een omkering van de bewijslast gedurende één jaar.

Commerciële garantie

Aan de consument moet duidelijk worden meegedeeld dat hij recht heeft op kosteloze remedies onder het wettelijk garantieregime, en dat die remedies niet worden aangetast door de commerciële garantie. De consument moet ook nauwkeurig en op verstaanbare manier ingelicht worden over de voorwaarden van de commerciële garantie.

Kennisgeving van conformiteitsgebrek

Tenzij de verkoper en de consument een langere kennisgevingstermijn overeenkomen, is de consument voortaan wettelijk verplicht om binnen de twee maanden vanaf de vaststelling van het conformiteitsgebrek de verkoper daarvan op de hoogte te brengen. 

Conformiteitsvereisten

Er worden duidelijke eisen gesteld aangaande het voorzien van updates, waaronder beveiligingsupdates. Voortaan kan ook de verkeerde installatie van een goed of de verkeerde integratie van een digitale dienst beschouwd worden als een conformiteitsgebrek.

Beleidsruimte voor de lidstaten

Op een aantal cruciale punten legden de richtlijnen de uiteindelijke beleidskeuze in het kamp van de lidstaten. Zoals in een eerder artikel werd aangehaald, is dat een gemiste kans om een gelijk speelveld voor consumentenkoop te creëren op het grondgebied van de Europese Unie.

Zo gaf de richtlijn voor de verkoop van goederen de lidstaten beleidsruimte bij het bepalen van de termijn voor de omkering van de bewijslast. Die moest minimaal één jaar zijn, maar er kon ook voor geopteerd worden om ze tot maximaal twee jaar op te trekken. Die beleidsruimte leidt tot verschillen doorheen de Europese Unie. Zo hebben heel wat lidstaten zoals Italië, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Finland, Denemarken, Kroatië, Hongarije en Nederland gekozen voor een  algemene termijn van één jaar voor de omkering van de bewijslast.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels zijn van toepassing op overeenkomsten die gesloten worden vanaf 1 juni 2022. Overeenkomsten die reeds lopende waren voor die datum blijven onder het oude regime vallen. Uitzondering op die regel is de verkoop van levende dieren. De regering werkt momenteel aan een apart wettelijk kader voor die overeenkomsten. In afwachting van die nieuwe specifieke bepalingen blijft het oude regime op dergelijke overeenkomsten van toepassing.

Foto ©Shutterstock

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.