Continuïteit ondernemingen – Grondwettelijk Hof herstelt evenwicht tussen fiscus en private schuldeisers!

Bij de invoering, in 2009, van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wilde de wetgever de doelstelling van vrijwaring van de economische continuïteit van de onderneming in moeilijkheden verzoenen met die van het zo goed mogelijk vrijwaren van de rechten van de schuldeisers. Een van de essentiële aspecten van deze wet is dat op dezelfde manier wordt omgegaan met schuldvorderingen van de fiscus als met die van handelaars of handelsvennootschappen.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
23 februari 2016

Daartoe heeft de wet het gunstregime dat werd verleend aan fiscale schuldvorderingen, zoals dat bestond in het kader van de vroegere regeling – namelijk het gerechtelijk akkoord – afgeschaft en aan de belastingadministratie de rang van gewone schuldeiser gegeven. Toch zat er nog een fout in dit evenwicht tussen de schuldeisers: in een arrest van 18 februari jongstleden heeft het Grondwettelijk Hof dit rechtgezet.

In de praktijk voorziet de continuïteitswet, in het kader van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie, in een periode van opschorting, van bescherming, die de schuldenaar in moeilijkheden de mogelijkheid moet geven om zich te reorganiseren en zo de continuïteit van zijn onderneming te vrijwaren. Gedurende deze periode mogen de schuldeisers geen enkel beslag leggen. De wet zwijgt echter over de wettelijke hypotheek van de fiscus die, hoewel ze geen beslag in de technische zin van het woord vormt, de belastingadministratie het karakter van bevoorrechte schuldeiser verleent. Het Grondwettelijk Hof was, terecht, van oordeel dat het feit dat de fiscus deze hypotheek liet inschrijven, dit de rechten van de andere schuldeisers aantastte en dus in strijd was met de wil van de wetgever om de gelijkheid van de schuldeisers te beschermen.

VBO – Het VBO is blij met dit arrest, dat het eindelijk mogelijk maakt te zorgen voor een gelijke behandeling van alle schuldeisers, zowel van de privésector als van de overheidssector, in het kader van een procedure tot reorganisatie.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.