Pandregister online sinds 1 januari

Met de oprichting van een Nationaal Pandregister, trad op 1 januari van dit jaar een regeling in werking die al in 2013 werd uitgetekend. Het regime van roerende zekerheden en vooral het pandsysteem ondergingen een grondige hervorming.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
24 januari 2018

De hervorming van 2013 voerde een pandrecht zonder buitenbezitstelling in op roerende goederen. Dat betekent concreet dat voortaan een roerend goed in pand kan worden gegeven zonder dat het fysiek in handen van de pandhouder moet komen. Om het pand ten aanzien van derden tegenstelbaar te maken, was de invoering van een pandregister noodzakelijk. Dat dient om het pand te registreren en om derden op objectieve wijze te informeren over het bestaan van de inpandgeving.

Die tegenstelbaarheid aan derden is zowel voor particulieren als voor ondernemingen die een goed willen verwerven van belang. Zo kan, wanneer iemand van een particulier een roerend goed wil kopen, bijvoorbeeld een wagen, in het register worden nagegaan of het bezwaard is met een pand.

Het register verhoogt dus de rechtszekerheid rond panden en maakt informatie hierover toegankelijker. De hervorming houdt meteen ook in dat de ‘klassieke’ inpandgeving van een handelszaak verdwijnt.

Het Nationaal Pandregister valt onder de directie van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. Het is een geautomatiseerd systeem op basis van een databank, dat volledig autonoom werkt. Dat betekent dat de pandhouder of de verkoper zelf zijn pand of zijn eigendomsvoorbehoud rechtstreeks, zonder tussenkomst van een ander, kan registreren en die registratie autonoom kan beheren.

De gegevens die in het register worden opgenomen zijn: de identiteit van de pandhouder of zijn vertegenwoordiger, de identiteit van de pandgever, de omschrijving van de goederen die in pand worden gegeven, de omschrijving van de gewaarborgde schuldvorderingen, het maximumbedrag waarvoor de schuldvorderingen gewaarborgd zijn en die onderwerp zijn van de registratie, evenals de verklaring van de pandhouder (of zijn lasthebber) dat hij aansprakelijk is voor elke schade die kan voortvloeien uit de invoering van foutieve gegevens.

De geregistreerde in pand gegeven goederen moeten helder omschreven worden, want samen met de identiteit van de pandgever maken ze deel uit van de zoektermen bij  raadpleging van het register.

In principe is het register voor iedereen toegankelijk. Elke gebruiker moet zich aanmelden met zijn identiteitskaart en een code.

Er gelden wel enkele beperkingen om onbeperkt raadplegen van het register af te remmen. Zo moet wie het register wil raadplegen vooraf een retributie betalen en zich registreren, zodat elke opzoeking traceerbaar is. Die beperkingen zijn niet alleen bedoeld om een onrechtmatig gebruik van het register te verhinderen, maar ook om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

De officiële website van het pandregister is https://pangafin.belgium.be en contact opnemen met het pandregister kan op volgend adres: pangafin@minfin.fed.be.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.