Hervorming Raad van State: een stap richting efficiëntere justitie?

De Raad van State komt regelmatig in opspraak wanneer de redelijke termijn voor procedures weer eens wordt overschreden of zijn arresten erg verregaande gevolgen met zich mee brengen. Vaak wordt de Raad dan ook een overdreven formalisme verweten.


Erik Peetermans, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
11 maart 2014

Om hieraan tegemoet te komen, werd de Raad van State recent grondig hervormd. De hervorming is opgebouwd rond drie krachtlijnen. Een eerste onderdeel  beoogt de relatie met de rechtszoekende te verbeteren. De bevoegdheid van de Raad wordt hiervoor uitgebreid en de klager wordt de mogelijkheid geboden een zaak voor te leggen aan een wettelijk erkende ombudsman. Opgelet, ombudsmannen voor openbare diensten zoals telecommunicatie, de NMBS of de energiesector vallen hier niet onder! De formele procedure zal dan worden geschorst voor een termijn van 4 maanden om op die manier de bemiddeling alle kansen te geven. Een tweede pijler verbetert de administratieve afhandeling van de zaken. Zo brengt de zuivere vernietiging van overheidsbeslissingen vaak erg zware gevolgen met zich mee die niet altijd in verhouding staan met de onregelmatigheid waarvan sprake zou zijn. Om dit te verhelpen, werd de controlebevoegdheid van de Raad verfijnd zodat deze meer soepelheid aan de dag kan leggen bij de uitoefening van zijn bevoegdheid. Zo kan een overheid een kleine onwettigheid herstellen zonder dat dit noodzakelijkerwijs de vernietiging van de hele beslissing met zich meebrengt. De derde pijler ten slotte spitst zich toe op de interne organisatie van de Raad en moet de magistraten toelaten zich meer te concentreren op hun dossiers en zo geschillen sneller te beslechten. Zo werd onder meer het evaluatiesysteem voor de magistraten gemoderniseerd en worden de verschillende activiteitenverslagen van de Raad voortaan gebundeld in een enkel jaarverslag.

VBO – De duurtijd van de procedures en de erg verregaande gevolgen die arresten kunnen veroorzaken, zijn reeds lang bekend. Met deze hervorming, die grotendeels in werking is getreden, toont de regering dat ze niet doof is voor de bekommernissen van de burgers en ondernemingen daaromtrent. Het VBO ziet in de invoering van de mogelijkheid tot bemiddeling en de verfijning van de verregaande vernietigingsbevoegdheid belangrijke procedurele innovaties die op het terrein het verschil kunnen maken. Het effect van de hervorming moet uiteraard op langere termijn worden gezien, maar bevat elementen die een stap in de richting van een snellere en efficiëntere justitie kunnen zijn. Dit laatste schuift het VBO naar voor als een van zijn 18 prioriteiten voor de komende verkiezingen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.