Duurzaamheid is rentabiliteit, maar vraagt ook rentabiliteit

Op 12 december vond in Helsinki de halfjaarlijkse conferentie rond corporate governance plaats. Het toeval wil dat de conferentie, die helemaal in het teken van duurzame ontwikkeling en de strijd tegen de klimaatontsporing stond, plaatsvond daags nadat Ursula von der Leyen de fameuze Green Deal op de wereld losliet. 


François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
17 december 2019

Naar deze hoogmis van het vennootschapsrecht en de corporate governance, georganiseerd op een moment dat het Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie stilaan ten einde loopt, zakten ruim 200 specialisten af uit alle uithoeken van Europa en de rest van de wereld, waaronder academici, politici, ondernemers en middenveldactoren. Tijdens de verschillende bijdragen van zowel onderzoekers als beleidsmakers kwamen een aantal raakpunten naar boven omtrent deugdelijke 'corporate governance practices' die aanzetten tot meer verantwoorde handelsstrategieën.

De Europese Commissie mocht allereerst haar ambitie kenbaar maken om prioriteit te geven aan de milieu-uitdagingen, in het bijzonder aan de hand van haar actieplan om duurzame groei te financieren. Zo wil de instelling de komende maanden bijvoorbeeld de richtlijn inzake bekendmaking van niet-financiële informatie herzien, de regelgeving omtrent de zorgvuldigheidsplicht inzake mensenrechten, leefmilieu en bestuur versterken, en een denkoefening starten omtrent een definitie van het maatschappelijk doel die de milieu-uitdagingen en alle stakeholders beter omvat en in dat opzicht meer verantwoordelijkheid behelst voor bedrijfsleiders.

Tijdens de opeenvolgende interventies lieten hoogleraren van de universiteiten van Oslo, Chicago en Toronto hun licht schijnen over een aantal juridische en economische aspecten die te maken hebben met de inbedding van milieu- en maatschappij-uitdagingen in de bestuursmodellen van ondernemingen. Tussen de presentaties door wisselden vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders van gedachten. Daaruit kwamen verschillende raakpunten naar voren over wat nu juist best practices zijn of, omgekeerd, struikelblokken. Ook pleitten de meeste sprekers voor een aanpak die sterker gericht is op de stakeholders en voor een herdefiniëring van het maatschappelijk doel van een onderneming.

Sommigen hamerden op de noodzaak om snel te handelen aan de hand van gemeenschappelijke, eenvormige en bindende instrumenten ('hard law') en stelden de doeltreffendheid van 'soft law' ter discussie. Anderen waren eerder van mening dat flexibiliteit en de inherente evenredigheid van de vrijwillige demarche waartoe governance codes aanzetten, noodzakelijk zijn om ondernemingen te responsabiliseren naargelang hun eigenheden. De specialisten waren het er hoe dan ook over eens dat een gedegen economisch model geënt moet zijn op efficiëntere transparantiehefbomen en mechanismen die investeerders ertoe aanzetten zich voor langere tijd te binden.

Kortom, het ziet ernaar uit dat, in het bijzonder onder druk van investeerders die almaar gevoeliger worden voor die uitdagingen, de duurzame aard van een onderneming niet langer louter een kwestie van liefdadigheid is, maar ook van overleven. Anders gezegd, duurzame ondernemingen zullen rendabel zijn, maar enkel rendabele ondernemingen zullen duurzaam kunnen zijn.

> Meer info is te vinden op de website van het Finse ministerie van Justitie

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.