Nieuwigheden in het ondernemingsrecht

De wetgever heeft het voorbije jaar niet stilgezeten. Maar niet elke wettekst was ook meteen van toepassing in 2019. We zetten daarom voor u een aantal nieuwigheden die reeds vorig jaar werden aangekondigd, maar die pas in 2020 ook daadwerkelijk door de ondernemingen zullen moeten worden toegepast, op een rij.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
08 januari 2020

Het UBO-register
Het nationaal register van uiteindelijke begunstigden (‘ultimate beneficial owners’ of UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten, kortweg het UBO-register, gaf in 2019 aanleiding tot heel wat opschudding. Elke onderneming (inclusief de vzw’s) diende in 2019 de accurate en actuele informatie over haar UBO’s in te schrijven in dit register. Ter herinnering: doel van dit register is om vast te stellen wie er effectief achter een juridische entiteit zit om zo de transparantie inzake eigendomsstructuren te verhogen.

In samenwerking met de Algemene Administratie van de Thesaurie heeft het VBO een brochure uitgegeven waarin we inzoomen op de vijf stappen die u moet zetten om in orde te zijn met de UBO-aangifte. De informele deadline voor deze aangifte is op 31 december echter verstreken (de officiële deadline was 30 september 2019). Vanaf 1 januari 2020 riskeert elke aangifteplichtige onderneming die geen aangifte heeft gedaan een strafrechtelijke administratieve boete van € 250 tot € 50.000.

Verbod op misbruik van economische afhankelijkheid en onrechtmatige bedingen
Op basis van de wet van 4 april 2019 is het in België vanaf 1 juni 2020 voor ondernemingen strafbaar om misbruik te maken van de economische afhankelijkheid van een andere onderneming. De nieuwe wet verbiedt het misbruik van een relatieve machtspositie, daar waar vandaag alleen het misbruik van een absolute machtspositie door de Belgische mededingingsautoriteit kan aangepakt worden. De wet van 4 april 2019 introduceerde nog twee andere verbodsbepalingen in de B2B-relatie: het verbod op oneerlijke marktpraktijken (ondernemingen moeten dat verbod al toepassen sinds 1 september 2019) en het verbod op onrechtmatige bedingen. Het verbod heeft tot gevolg dat bepaalde clausules in een B2B-contract nietig zijn (toe te passen vanaf 1 december 2020). Voor meer gedetailleerde informatie over deze nieuwe wetgeving kunt u ons artikel hierover nog steeds bekijken.

De Corporate Governance Code 2020 
De nieuwe Corporate Governance Code (‘Code 2020’) is van toepassing op alle genoteerde vennootschappen vanaf de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 en betekent een nieuwe stap vooruit inzake ethische bedrijfsvoering. Duurzame waardecreatie is er een centraal element van. Nog meer dan vroeger wordt de nadruk gelegd op het belang van langetermijndenken.

Voor meer informatie over de Code 2020 of over de Commissie Corporate Governance verwijzen we u graag naar de website

Inwerkingtreding van het Wetboek Verenigingen en Vennootschappen (WVV)
Op 1 januari 2020 werden alle dwingende regels van het WVV onmiddellijk van toepassing op alle bestaande vennootschappen. Dat betekent dat men niet zal kunnen afwijken van deze regels, ook al bepalen de statuten van de vennootschap iets anders.

De overgangsregeling inzake de inwerkingtreding van het WVV voorziet dat elke vennootschap die na 1 januari 2020 overgaat tot een statutenwijziging, verplicht wordt om ter gelegenheid van die wijziging de statuten ook in overeenstemming te brengen met het WVV. In deze complexe overgangsperiode is het vooral belangrijk om zich aan te passen aan de nieuwe regels. Als men niet onmiddellijk een statutenwijzing doorvoert, heeft men nog tot uiterlijk 1 januari 2024 om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

In samenwerking met FedNot en Graydon heeft het VBO een brochure uitgegeven waarin we de hervorming van het ondernemings- en vennootschapsrecht op praktische wijze uitlichten, zodanig dat u er onmiddellijk mee aan de slag kan.

De nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit
Eind maart 2019 benoemde het parlement een nieuw directiecomité voor de Gegevensbeschermingsautoriteit. In totaal werden vijf mensen benoemd. Elk van hen staat aan het hoofd van één van de vijf deelentiteiten van de instelling: het algemeen secretariaat, de eerstelijnsdienst, het kenniscentrum, de inspectiedienst en de geschillenkamer. Het directiecomité heeft een mandaat van zes jaar (eenmaal hernieuwbaar) om zijn visie uit te werken.

Eind 2019 publiceerde de Gegevensbeschermingsautoriteit haar ontwerp van strategisch plan 2019-2025. Dat plan maakt op dit moment nog het voorwerp uit van een openbare raadpleging. Maar het toont in elk geval dat de Gegevensbeschermingsautoriteit van plan is om haar stempel te drukken op 2020. Het VBO raadt ondernemingen dan ook aan zich ervan te verzekeren dat ze compliant zijn met de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Een arrest van het Hof van Justitie verklaart ons insolventierecht niet-conform
Een recent arrest van het Hof van Justitie (mei 2019 - arrest-Plessers) stelt dat onze insolventiewetgeving, en dan in het bijzonder de bepalingen inzake overdracht van een onderneming (of een deel van een onderneming) wanneer die zich in een reorganisatieprocedure bevindt, in strijd is met het Europees recht.

België zal dus snel een aantal artikelen uit zijn insolventiewetgeving moeten herzien en daarbij meteen ook de nodige voorbereidingen moeten treffen om de nieuwe richtlijn van 2019 betreffende preventieve herstructurering om te zetten in Belgisch recht (uiterlijk tegen 2021).

Daarbij zal het belangrijk zijn om te handelen naar de ambitie van zowel de Belgische als de Europese wetgever om de economische activiteit in stand te houden en tegelijk de werkgelegenheid en de belangen van schuldeisers te vrijwaren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.