Langverwacht en eindelijk gearriveerd: nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen!

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is gisteren definitief goedgekeurd. Het vormt, na de hervorming van het insolventie- en het ondernemingsrecht, het sluitstuk van een omvangrijke en diepgaande modernisering van onze economische reglementering. Flexibilisering, modernisering en vereenvoudiging zijn hierbij de sleutelwoorden. Het nieuwe wetboek vormt voor ondernemers de gelegenheid om stil te staan bij de belangrijke juridische facetten die gepaard gaan met het uitbouwen van een onderneming.

Een greep uit de innovaties:

  • Drastisch minder vennootschapsvormen. Er wordt grondig gesnoeid in het aantal vennootschapsvormen. De huidige vijftien vennootschapsvormen worden afgeslankt tot vier basisvennootschapsvormen: de maatschap, de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de coöperatieve vennootschap. Van deze vier vennootschapsvormen heeft enkel de maatschap in principe geen rechtspersoonlijkheid. 
  • Zowel de verenigingen als de vennootschappen vinden onderdak in eenzelfde wetboek. Hoewel verschillend van opzet en onderliggende filosofie gelden een groot deel van de bepalingen voor vennootschappen ook voor verenigingen. Doordat de verenigingswet uit 1921 in het nieuwe wetboek wordt geïntegreerd, verdwijnen de bestaande analogieën en soms verwarrende verwijzingen. 
  • Het begrip kapitaal verdwijnt bij de besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap. Waar de oprichters vroeger een minimumkapitaal van 18.550 euro moesten voorzien in de bvba en de cv, is dit niet meer van toepassing. Het wettelijk minimumkapitaal is geen vereiste meer maar wordt vervangen door een voldoende middelen voorzien voor de activiteiten die de vennootschap wil uitbouwen. 
  • Invoering van de statutaire zetelleer in lijn met Europese rechtspraak. Het vennootschapsrecht van het land waar de statutaire zetel is gevestigd, is van toepassing. Grensoverschrijdend verhuizen wordt eenvoudiger omdat er meer duidelijkheid is onder welk nationaal vennootschapsregime men valt. Dit geldt enkel voor het vennootschapsrecht en geen gevolgen heeft voor onder andere het fiscaal, sociaal, insolventie- en milieurecht.   
  • Invoering van een volwaardig duaal bestuur met een directieraad en een raad van toezicht wordt mogelijk in de nv. Dit is een facultatief regime met dwingende regels waarbij directiecomités verdwijnen. De bevoegdheden tussen beide organen zijn helder afgebakend en er is geen dubbel lidmaatschap van beide organen mogelijk.

De inwerkingtreding verloopt gefaseerd. Vanaf 1 mei 2019 moeten nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe regels. Er kunnen ook geen vennootschappen meer opgericht worden met een rechtsvorm die wordt afgeschaft. Op bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van toepassing op het ogenblik van een opt-in na de inwerkingtreding van de nieuwe nieuw wet of sowieso vanaf 1 januari 2020.

“Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de opvolger van het Wetboek van vennootschappen. Het nieuwe wetboek, dat de meest courante vormen van privaatrechtelijke rechtspersonen regelt, komt als geroepen. Denk maar aan de hervormingen van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot het begrip onderneming en de insolventieprocedures en het vervangen van de rechtbanken van koophandel door ondernemingsrechtbanken. Vennootschappen en verenigingen beschikken voortaan over een modernere tool die beter is afgestemd op de realiteit. Nu is het aan ons allemaal om de mogelijkheden die de wetgever ons biedt om onze onderneming te organiseren, met beide handen te grijpen”, aldus Philippe Lambrecht. 

Uiteraard kent het nieuwe wetboek nog veel meer innovaties. Om ondernemers bij te staan en kort wegwijs te maken in de belangrijkste innovaties hebben de FOD Justitie, Fednot, Graydon Belgium NV en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de handen in elkaar geslagen: deze beknopte publicatie bevat een overzicht van de belangrijkste krachtlijnen nuttig voor elke ondernemer.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.