Invoering van een forfaitaire bijdrage voor concentratiemeldingen

Op 21 december 2021 heeft de regering een wetsontwerp ingediend ter omzetting van de (EU-)richtlijn nr. 2019/1 (de zogenaamde ECN+) tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt.


François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
18 januari 2022

Het mag globaal gezien dan wel om een omzetting gaan die de richtlijn trouw blijft, het VBO is toch bezorgd over de toevoeging van een bepaling betreffende een betaling ten laste van de ondernemingen die een concentratie aanmelden.

De forfaitaire bijdrage die in het wetsontwerp opgenomen werd, bedraagt 52.350 euro voor een concentratie en 17.450 euro voor een concentratie met een vereenvoudigde procedure die de aanmeldende partij of partijen moeten betalen bij de aanmelding van hun concentratie bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

Het VBO vraagt zich af of die bijdrage gegrond, verantwoord en proportioneel is en welke weerslag ze kan hebben op de economie en op de kmo’s in het bijzonder.

De bepaling zorgt om te beginnen voor een duidelijke ongelijkheid tussen de concentraties die aan de Europese Commissie moeten worden gemeld en de kleinere concentraties die aan de Belgische Mededingingsautoriteit moeten worden gemeld. Een Europese concentratie wordt immers gratis aangemeld. Dat geldt voor ondernemingen waarvan de gecumuleerde wereldomzet van de betrokken ondernemingen meer dan 5 miljard euro bedraagt en de omzet in de EU van ten minste twee van de betrokken ondernemingen meer dan 250 miljoen euro bedraagt.

De bedragen die in het wetsontwerp worden voorgesteld, staan bovendien helemaal niet in verhouding tot de formules in de andere lidstaten. Met de voorgestelde bedragen wordt België immers de duurste van de lidstaten die een dergelijke bijdrage opleggen. Ter informatie: de mediaan van de minimum- en maximumbedragen die de lidstaten vragen bij de aanmelding van een concentratie bedraagt respectievelijk ongeveer € 3.500 en € 11.000.

De aanmelding van een concentratie gaat al gepaard met een administratieve rompslomp en een hoge kostprijs voor de betrokken ondernemingen (kosten voor advocaten, consultancykantoren, investeringsbanken enz.). Een bijkomende last zou sommige concentraties kunnen afschrikken. Het groeiproces van ondernemingen bezaaien met nieuwe hindernissen is een negatief signaal voor de volledige waardeketen (van ondernemer tot investeerder) en kan wegen op het concurrentievermogen van de Belgische economie.

Het VBO betwist niet dat een redelijke controle op concentraties nodig is voor een gezonde economie ten voordele van de consumenten en de economische spelers, maar wil eraan herinneren dat een concentratie op zich een wettelijke verrichting is en meestal gunstig is voor de economie en de consumenten. Elke buitensporige beperking van de mogelijkheid voor twee of meerdere ondernemingen om een fusie aan te gaan, lijkt op een belemmering van de vrijheid van ondernemen zoals bekrachtigd bij boek II van het Wetboek van economisch recht.

Foto ©Shutterstock

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.