Verklaring Groep van Tien: COVID & Relance

Van in het begin was het duidelijk dat de sociaal-economische impact van de coronacrisis van een nooit geziene omvang was. De Groep van Tien – de groep van toponderhandelaars van werkgevers en werknemers – is daarom van oordeel dat er nood is aan een federaal actieplan met maatregelen die inspelen op drie verschillende periodes:


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
07 september 2020

1)      Coronaperiode: de impact beheersen

De Groep van Tien (G10) roept de Nationale Veiligheidsraad die eind september zal bijeenkomen op om een stabiel en duidelijk kader aan maatregelen vast te leggen die van toepassing zal blijven tijdens de coronaperiode. Dat kader moet duidelijk aangeven hoe onze samenleving, zowel op sociaal als op economisch vlak, zo optimaal mogelijk kan functioneren binnen de noodzakelijke sanitaire vereisten. In de coronaperiode moet ernaar worden gestreefd om alle economische activiteiten zo maximaal mogelijk te laten plaatsvinden. Ook roepen de sociale partners gezamenlijk op om in geval van telewerk de band met het bedrijf en de collega’s niet te laten verdwijnen.

2)      De relance: nood aan een ambitieus relanceplan

Twee belangrijke factoren om de economische herneming en de productiviteitsgroei te bevorderen, zijn enerzijds de digitalisering en anderzijds een verhoging van de productieve investeringen.

In een eerste deel van hun verklaring inzake relance stellen de sociale partners een gezamenlijke en holistische aanpak van de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt voor. Zij schuiven negen domeinen naar voor waarin zou moeten worden gewerkt aan concrete maatregelen. Zelf gaan ze alvast de uitwerking van levenslang leren, inlooptrajecten, transitiepools, activering werkzoekenden … voorbereiden.

Daarnaast is er een bijzonder belangrijk gezamenlijk pleidooi van vakbonden en werkgevers voor een ambitieus investeringsplan gericht in de eerste plaats op productieve investeringen. Dat zijn investeringen waarbij er een groot ‘multiplicatoreffect’ wordt gegeneerd , de productiviteitsgroei van onze economie een boost krijgt en die ten slotte de jobcreatie en de financiering van de sociale zekerheid ten goede komen. De sociale partners hebben daarbij doelstellingen geformuleerd, prioriteiten vastgelegd en financieringsmogelijkheden aangegeven.

Doel? De publieke investeringen in ons land liggen vandaag bijzonder laag. Daarom is een inhaalbeweging nodig door middel van een ambitieus publiek investeringsprogramma door federale, regionale en lokale overheden. De Groep van Tien pleit voor een ambitieus investeringsplan waarbij ons land zich als doel moet stellen om de komende tien jaar de overheidsinvesteringen te verdubbelen van iets meer dan 2% vandaag naar minstens 4% bbp in 2030.

Prioriteiten? Volgens de G10 moet er onder meer prioritair worden ingezet op de volgende domeinen: mobiliteit, energie en digitalisering. De sociale partners stellen voor om bijvoorbeeld werk te maken van de isolatie en renovatie van het privaat en publiek gebouwenpark, van missing links in mobiliteit, van een digitaal geconnecteerd vervoersbeleid via een interfederaal mobiliteitsplan, van een sterke inzet op een modern en toekomstgericht telecomnetwerk en van een energieplan om de richting van hernieuwbare energie in te slaan zonder de bevoorradingszekerheid van ons land in gevaar te brengen.

Financiering? Vooreerst is er dringend een plan nodig om de recent door de Europese Unie beschikbaar gestelde middelen te mobiliseren richting ons land. Verder moeten ook fondsen uit de private sector worden aangesproken om de private en publieke investeringen aan te zwengelen.

3)      Post-corona: resistentie tegen schokken opbouwen

De Groep van Tien roept op om structurele maatregelen te nemen om onze economie in de toekomst resistenter te maken tegen schokken, zoals de coronacrisis en aan te passen aan zaken die door de pandemie definitief zijn gewijzigd .

De Groep van Tien zal dat overkoepelend actieplan uitwerken en nodigt de federale overheid uit hierover met hen in overleg te treden.

Volgens Pieter Timmermans, CEO van het VBO, gaat het om een belangrijk statement van de Groep van Tien: “Deze boodschap van de G10 is niet meer of niet minder dan een mijlpaal, een referentiepunt in de sociaal-economische relaties tussen werkgevers en vakbonden. Ze komt niet alleen op het geschikte moment als input voor de (pre)formateurs van de nieuwe federale regering, maar vooral de inhoud is belangrijk. Voor de eerste keer zeggen vakbonden en werkgevers samen dat er een ambitieus investeringsplan moet komen, doen zij samen voorstellen voor een interfederaal mobiliteitspact, leggen zij consensuele oplossingen voor de energietransitie met garantie op bevoorradingszekerheid op tafel en pleiten ze samen voor een performant en toekomstgericht telecomnetwerk waardoor heel wat nieuwe technologische ontwikkelingen op vlak van onder meer mobiliteit en gezondheidszorg mogelijk worden.”

Via volgende link kunt u de volledige verklaring vinden. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.