Het VBO betreurt dat ondoordachte maatregelen het socialezekerheidsbudget onder druk zetten

De maatregelen die genomen worden om onze bedrijven te ondersteunen, zijn absoluut noodzakelijk. Ze helpen te voorkomen dat er een heuse faillissementsgolf op ons afkomt, die de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid onderuit zou halen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) betreurt evenwel dat het parlement maatregelen neemt zonder ze eerst breder door te spreken met de sociale partners én zonder de negatieve financiële gevolgen ervan op onze sociale zekerheid na te gaan.

De impact van de huidige crisis

De crisis die we nu doormaken laat diepe sporen na in de economie en in het socialezekerheidsbudget. Uit de cijfers van onze Focus Conjunctuur valt op te maken dat de Belgische economie dit jaar met 8,3% zou krimpen, de sterkste terugval sinds de Tweede Wereldoorlog. Bovendien zal het herstel minder snel verlopen dan verwacht. Het Planbureau gaat er nu van uit dat we pas tegen 2022 terug op het niveau van voor de crisis zullen zitten.

Wat de arbeidsmarkt betreft, zouden er dit jaar in jaarlijks gemiddelde 34.000 jobs verloren gaan. Die vrij beperkte daling valt te verklaren door een aantal maatregelen. Denken we aan de tijdelijke werkloosheid, die diende als vangnet en toeliet om de arbeidsduur aan te passen. In 2021 zouden er 77.000 jobs verloren gaan. De werkgelegenheidskrimp zou zich vooral in de eerste twee kwartalen van het jaar manifesteren.

Een tekort dat we niet mogen verwaarlozen

De cijfers van het Globaal Beheer van de werknemers die vandaag gepubliceerd werden, maken gewag van een tekort van 13 miljard euro voor 2020 (vóór evenwichtsdotatie). Enerzijds laat de impact van de coronacrisis op de economie en de arbeidsmarkt zich gevoelen in de inkomsten uit de sociale bijdragen. Die vallen 4,6 miljard euro lager uit. Anderzijds zijn de sociale uitgaven met 5,2 miljard euro gestegen. We zien dat de coronacrisis vooral een impact heeft op de werkloosheid. Dat tekort zal aanhouden en tegen 2024 oplopen tot 11,2 miljard euro.

Maatregelen om de betaling van de sociale bijdragen uit te stellen tot het einde van het jaar of te spreiden, zijn onontbeerlijk om het bedrijfsleven, de economie en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De analyse van de RSZ bevestigt duidelijk de omvang van de huidige crisis voor ondernemingen, en de moeilijkheden die ze ondervinden om hun socialezekerheidsbijdragen te betalen. Dat vraagt om steunmaatregelen om de werkgevers door deze crisis te helpen.

Een oplossing voor de jaarlijkse vakantie

De crisis heeft niet enkel gevolgen voor de inkomsten uit bijdragen. Ze heeft ook een invloed op de thesaurie als het gaat om de jaarlijkse vakantie. Vooral in 2021 zullen de vakantiefondsen de impact voelen omdat ze dan vakantiegeld zullen moeten betalen aan de arbeiders zonder over de nodige middelen te beschikken, aangezien er geen bijdragen gestort worden voor dagen werkloosheid wegens overmacht. Het VBO herhaalt het verzoek geformuleerd in een unaniem advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), waarin wordt opgeroepen tot tussenkomst van de Staat. Zoniet zullen de problemen voor onze bedrijven enkel maar erger worden.

Een verantwoord beheer in de financiering van de sociale zekerheid

Het is essentieel dat de sociale partners de financiering van de sociale zekerheid op een verantwoorde manier beheren. De genomen maatregelen moeten doordacht zijn en mogen de financiële situatie niet in gevaar brengen. De evenwichtsdotatie dient om aan het einde van een boekjaar alles in balans te houden. Door de ongeziene crisis waarin we verkeren is het, nog meer dan anders, aangewezen om de duurzaamheid van de sociale zekerheid te versterken. Inzetten op de werkgelegenheid en de economie, dat is inzetten op een herstel van de activiteit en van de inkomsten.

“Het VBO betreurt dat het parlement maatregelen neemt die wegen op het socialezekerheidsbudget, zonder zich af te vragen of die maatregelen ook houdbaar en duurzaam zijn. Er is geen enkel breder overleg geweest, in het bijzonder met de sociale partners, om ze door te spreken en na te gaan wat ze kosten en welke (mogelijk negatieve) impact ze zouden kunnen hebben op de arbeidsmarkt. Deze maatregelen zijn ongedekte cheques”, besluit Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.