Debat « Travailler plus pour vivre mieux », georganiseerd door de MR

Welke hervormingen dringen zich op, wil België in 2030 een tewerkstellingsgraad van 80% kunnen optekenen? De MR neemt daarvoor drie mogelijke oplossingen onder de loep: wat is de impact van de automatische index en de wet van 1996? Zal een hervorming van de drie statuten (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) bijdragen aan meer mobiliteit op de arbeidsmarkt en is de fiscalisering van de sociale zekerheid de manier om ervoor te zorgen dat werken en werk creëren aantrekkelijker wordt? In een levendig debat waaraan naast Georges-Louis Bouchez, partijvoorzitter van de MR, ook Monica De Jonghe, bestuurder-directeur-generaal van het VBO, deelnam, werden meerdere inzichten gedeeld met een enthousiast publiek.


Monica De Jonghe, Bestuurder-directeur-generaal en Executive Manager Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
15 juni 2022

Voor het VBO is het een uitgemaakte zaak dat zolang België, anders dan de ons omringende buurlanden, de lonen en uitkeringen automatisch koppelt aan de index, er geen sprake van kan zijn om de wet van 1996, die erover waakt dat de concurrentiekracht van de ondernemingen wordt gevrijwaard, zou worden aangepast of zelfs zou worden opgeheven. Het regeerakkoord is daarover overigens kristalhelder: de wet van 1996 blijft onaangeroerd. Belgische werknemers en uitkeringstrekkers worden meer dan voldoende gecompenseerd voor het verlies aan koopkracht. Het is nu immers al duidelijk dat de gemiddelde loonsverhogingen van 8% als gevolg van de automatische index niet zullen worden gevolgd in de buurlanden, waardoor de concurrentiehandicap die dankzij de inspanningen van de vorige regering op 10% werd gebracht, opnieuw zal oplopen tot 16%. Dat is rampzalig voor een exportgericht land als België, met alle gevolgen van dien, en zal op termijn de huidige tewerkstellingsgraad terugdringen in plaats van verhogen.

Een eengemaakt statuut voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren? Het VBO is op zich niet tegen, en zette al enkele krijtlijnen uiteen in REFLECT #19. Belangrijk daarbij is dat die oefening niet uitmondt in een totale levelling up. Een harmonisering van bijvoorbeeld de pensioenen op het niveau van de ambtenaren zou een bijkomende budgettaire kost teweegbrengen van 41,3 miljard euro, enkel voor het werknemersstelsel. Een absolute no-go. Het is dus belangrijk om een juiste mix  te vinden teneinde de drie statuten tot één geheel te brengen. Een eengemaakt statuut zal zonder twijfel bijdragen aan een veel grotere mobiliteit op de arbeidsmarkt, en zorgt ervoor dat de complexe kwalificatievraagstukken over de arbeidsrelaties de wereld uit zijn, en daarmee ook veel beter beantwoordt aan de huidige en toekomstige behoeften van een wendbare arbeidsmarkt.

Dat de sociale zekerheid dringend aan een grondige hervorming toe is, daar zijn we het allemaal over eens, maar of werken en aanwerven via de fiscalisering aantrekkelijker moet worden gemaakt, daar is het VBO niet van overtuigd. Toch delen de panelleden voor een stuk dezelfde bezorgdheden. Alleen al vaststellen dat de groei van de bijdragenontvangsten (+18%) geen gelijke tred houdt met de groei van de uitgaven (+23%) toont aan dat het systeem volledig mank loopt. Voor de sociale partners is het nochtans essentieel (zie verklaring n.a.v. 75 jaar sociale zekerheid) dat erover wordt gewaakt dat de uitgaven worden beheerst opdat ze sporen met de draagkracht van de economie, waarbij inzetten op een hogere werkzaamheidsgraad belangrijk is. De rol van de sociale partners in het globaal beheer van de sociale zekerheid, evenals in de verschillende takken ervan is essentieel, omwille van hun doorgedreven kennis, hun voeling met het terrein en omdat ze, niet te vergeten, de sociale vrede waarborgen. 

Het was een boeiend en leerrijk debat dat enkele interessante insteken bood om die noodzakelijke werkzaamheidsgraad van 80% in 2030 hopelijk te kunnen realiseren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.