COVID-19: Overzicht steunmaatregelen voor bedrijven

UPDATE 1/12/2020 – U vindt hier een actueel overzicht van alle relevante links naar economische, sociale en fiscale steunmaatregelen voor bedrijven die uitgevaardigd werden door zowel de federale als gewestelijke regeringen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

> Lees ons volledige dossier Impact coronavirus (COVID-19) op ondernemingen 

 

Federaal
1. Socio-economisch
1.1. Tijdelijke werkloosheid
1.2. Arbeidsorganisatie & flexibiliteit
1.3. RSZ
1.4. Divers
2. Fiscaal & parafiscaal
Regionaal
Steden en gemeenten
> Europa

 

Federaal

Nuttige links:

 

1. Socio-economisch

1.1. Tijdelijke werkloosheid

>> Lees ook ons volledig dossier rond tijdelijke werkloosheid voor alle details

1.2. Arbeidsorganisatie & flexibiliteit

29 juni – Corona-TK, -arbeidsduurvermindering en -landingsbanen voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

Als onderneming in moeilijkheden of onderneming in herstructurering, alsook voor de erkenning, wordt verwezen naar de SWT-reglementering (artikel 14 en verder van het KB van 3 mei 2007). De minister van Werk kan een erkenning verlenen zónder het sluiten van een cao-SWT. De tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur en van de tijdelijke invoering van de vierdagenweek, kunnen ingevoerd worden voor een periode van maximum één jaar, waarvan zowel de begin- als einddatum vallen binnen de periode van erkenning als onderneming in herstructurering of als onderneming in moeilijkheden, waarvan de begindatum van de erkenning 1 januari 2021 voorafgaat.

Corona-tijdskrediet kan opgenomen worden indien er een akkoord is tussen de werkgever en de werknemer. Elke voltijdse werknemer kan 1/5 corona-tijdskrediet opnemen. Elke voltijdse en werknemer die min. 3/4 werkt kan 1/2 corona-tijdskrediet opnemen. De periode van vermindering is minimum 1 maand en kan verlengd worden tot maximum 6 maanden. De periode van corona-tijdskrediet telt niet mee voor het normale tijdskrediet. De laatste datum van aanvang is 31 december 2020.

Corona-collectieve arbeidsduurvermindering kan via een ondernemings-cao of arbeidsreglement ingevoerd worden voor maximum 1 jaar. Het betreft een 1/4 of 1/5 arbeidsduurvermindering en ook de vierdagenweek kan ingevoerd worden. Een forfaitaire doelgroepvermindering per kwartaal is van toepassing. De looncompensatie moet minstens 3/4 van de forfaitaire vermindering bedragen maar het brutoloon van de werknemer mag niet hoger zijn dan het brutoloon waarop hij recht had vóór de invoering.

Corona-landingsbanen met een uitkering zullen toegankelijk zijn voor voltijdse werknemers van 55 jaar en ouder. Zij kunnen 1/2 en 1/5 landingsbaan nemen. Een beroepsverleden van 25 jaar als loontrekkende is wel nodig. De minimumperiode betreft 1 maand. De laatste datum van aanvang is 31 december 2020.

1.3. RSZ

26 maart  Nieuwe onlinedienst: Coronacrisis Check RSZ-uitstel

Komt u in aanmerking voor uitstel van RSZ-betalingen? Check het op http://www.uitstelrszbetalingen.be/

Door de coronapandemie kunnen de ondernemingen gebruikmaken van steunmaatregelen inzake betalingen aan de RSZ. Dit is wat er voorzien is:

1. Uitstel van betaling van de sociale bijdragen tot en met 15 december 2020 voor:

 • Ondernemingen die verplicht gesloten zijn;
 • Ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten, maar die alsnog volledig zijn dichtgegaan omdat ze onmogelijk de sanitaire maatregelen konden handhaven;
 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn maar die, om andere redenen dan de onmogelijke naleving van de sanitaire maatregelen, beslist hebben om volledig te sluiten;
 • Ondernemingen die niet volledig gesloten zijn, maar die niettemin hun economische activiteit sterk zien terugvallen, te weten:
  • een omzetdaling van minstens 65% uit btw-plichtige handelingen voor het tweede kwartaal van 2020;
   en/of
  • een daling van minstens 65% van de bij de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal van 2020.

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn, krijgen automatisch uitstel. De andere beoogde bedrijven kunnen uitstel krijgen na een voorafgaande verklaring op eer. Die verklaring op eer kan ingediend worden tot en met 31/7/2020.

2. De mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan te vragen aan de RSZ voor betaling van de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020. De afbetalingsplannen toegekend naar aanleiding van de regeringsbeslissing van 6 maart 2020 zijn plannen gespreid over 24 maanden, evenwel gebonden aan sancties (vermeerderingen en verwijlinteresten). In het kader van KB nr. 17 van 4 mei 2020 worden afbetalingsplannen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020 die eveneens over 24 maanden gespreid worden, toegekend zonder toepassing van sancties (los van de vermeerderingen en verwijlinteresten bij laattijdige betaling van de maandelijkse aflossingen).

Voor meer informatie, zie:

1.4. Divers

UPDATE 22 OKTOBER: tijdelijke werkloosheid voor opvang kinderen

Een werknemer heeft recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19 indien zij op basis van een attest kunnen aantonen dat een school of voorziening waar hun kind is ingeschreven niet kan voorzien in de lessen of activiteiten wegens sluiting van de klassen of de school/voorziening. De wet heeft retroactief ingang vanaf 1 oktober en loopt tot en met 31 december.

UPDATE 6 JUNI: consumptiecheque van maximum 300 euro ter versterking van de koopkracht, gericht op de zwaarst getroffen sectoren

Ter versterking van de koopkracht besliste de Kern+10 om een consumptiecheque ter waarde van maximum 300 euro toe te kennen, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector en de sportsector. Deze cheque is 100% aftrekbaar en belastingvrij, niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Hij valt niet onder de loonnorm, maar wordt in principe ingevoerd via cao.

De consumptiecheque samengevat:

 • Voor sector horeca, sport en cultuur
 • Fiscaal en parafiscaal vrijgesteld
 • Buiten de loonnorm
 • 300 euro max. (10 euro max. per cheque)
 • Geldigheid: 1 jaar van 8/6/2020 t.e.m. 7/6/2021
 • Uitreiking t.e.m. 31/12/2020, maar cheques kunnen t.e.m. 7/6/2021 worden gebruikt
 • Cascade van toepassing (cao gesloten op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak, bij gebrek aan een syndicale delegatie, schriftelijke individuele overeenkomst)
 • Momenteel papieren cheque (het moet snel gaan, de erkenningsprocedure voor de elektronische cheque duurt lang) maar het is toch de bedoeling om ook een elektronische cheque te voorzien.

Persbericht eerste minister

5 mei – Nieuw medisch attest

Al sinds het begin van de coronacrisis bestaat er onder artsen, werkgevers en werknemers af en toe onduidelijkheid over de toepassing van de attestering wegens arbeidsongeschiktheid. Op initiatief van de sociale partners besliste de overheid om voortaan te werken met 2 soorten attesten die door de huisarts kunnen worden opgemaakt: een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid en een getuigschrift van quarantaine. De modellen voor die getuigschriften zijn beschikbaar op de website van het RIZIV (link hieronder). De inhoud komt overeen met wat de sociale partners zijn overeengekomen. De getuigschriftmodellen worden deze week geïntegreerd in de software van de artsen. In het beste geval zijn ze deze week al operationeel, anders volgende week (11/5). De regering opteerde voor een bredere aanpak dan die van de G10. De getuigschriften zijn niet enkel bedoeld voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen. Het quarantainegetuigschrift wordt ook aangewend in het kader van het opsporen en opvolgen (tracing) van COVID-19, niet enkel om een duidelijk attest te hebben voor de werkgever.

Meer info

 

2. Fiscaal & parafiscaal

Overzicht van alle fiscale maatregelen voor bedrijven en zelfstandigen

 

Regionaal 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Overzicht van Brusselse maatregelen:

Vlaams Gewest

Vanaf 27 maart kunnen bedrijven online de corona-hinderpremie aanvragen. Alle info hier

Overzicht van Vlaamse maatregelen:

Waals Gewest

Vanaf 27 maart kunnen bedrijven online de corona-hinderpremie aanvragen. Alle info hier

Overzicht van Waalse maatregelen:

 

Steden en gemeenten

Verschillende steden en gemeenten ondernemen eveneens initiatieven ter ondersteuning van de ondernemingen. Meer info hier en op de websites van de betrokken steden en gemeenten. 

 

Europa

Operationele startfase van de Credendo Bridge Guarantee

De Europese Commissie keurde een nieuwe, door Credendo voorgestelde garantie goed voor kredieten aan ondernemingen met exportactiviteiten die lijden onder de coronaepidemie.

De garantie wordt georganiseerd door Credendo, die optreedt voor rekening van de staat. Dankzij de Credendo Bridge Guarantee kunnen ondernemingen, meer bepaald kmo’s, de nodige bankkredieten verkrijgen in deze woelige periode. Met dit product garandeert Credendo tot 80% van de overbruggingskredieten met een duur van maximaal een jaar.

U vindt alle informatie, technische details, aanvaardingscriteria en aanvraagformulieren van dit product op onze website, via de volgende link:

OESO

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.