COVID-19: Opnieuw het vereenvoudigde overmachtstelsel voor tijdelijke werkloosheid COVID-19

UPDATE 25/02/2021 – Als antwoord op de tweede coronagolf, kunnen alle ondernemingen sinds 1 oktober opnieuw gebruik maken van het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19 (coronastelsel). Het is niet meer nodig om daarvoor tot de categorie “hard getroffen onderneming” te behoren.

De regeling geldt tot 30 juni 2021.

Opnieuw het vereenvoudigde overmachtstelsel voor tijdelijke werkloosheid COVID-19  

 

> Lees ons volledige dossier Impact coronavirus (COVID-19) op ondernemingen

 

Vanaf 1 september 2020 gold het soepel coronastelsel (tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19) enkel nog voor “hard getroffen ondernemingen”. Dat zijn:

 • Bedrijven die 20% tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen (alle vormen) op het totaal aantal aangegeven dagen in de periode april – juni;
 • Sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor hun activiteiten beperkt worden.

Ondernemingen die niet onder deze categorie vallen konden vanaf 1 september 2020:

 • Bij gebrek aan werk: gebruik maken van de overgangsmaatregel economische werkloosheid (van 1 september tot 31 december 2020) of van het gewone stelsel van economische werkloosheid
 • Bij overmacht: gebruik maken van het gewone stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Dat werd verlengd tot 30 juni 2021.

Bijgevolg kan sinds 1 oktober alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Het kan hierbij gaan om:

 • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. door een opgelegde sluiting)
 • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.

Er wordt dus opnieuw afgeweken van de strikte definitie van het begrip overmacht.

***************************

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist dat vanaf 1 oktober 2020 opnieuw álle ondernemingen gebruik kunnen maken van de soepele procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19, ongeacht of de onderliggende redenen van economische aard zijn, dan wel of het om tijdelijke werkloosheid gaat n.a.v. een verplichte quarantaine. De regeling geldt tot 30 juni 2021 en kan bij in Ministerraad overlegd besluit verlengd worden.

Welke ondernemingen?

De werkgevers

 • die geen beroep meer konden doen op de vereenvoudigde procedure omdat ze niet konden worden beschouwd als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoorden tot een uitzonderlijk hard getroffen sector
 • en die vanaf 1 september 2020 zijn overgeschakeld naar tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen,

kunnen bijgevolg vanaf 1 oktober 2020 opnieuw tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen door gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure.

Dat geldt ook voor de specifieke motieven tijdelijke werkloosheid overmacht op grond van quarantaine of voor de opvang van een kind.

Formaliteiten voor de werkgever

Formaliteiten zijn vereenvoudigd zodat een aantal zaken niet moeten worden gedaan:

 • De werkgever hoeft geen mededelingen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te sturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.
 • De werkgever hoeft geen maandelijks controleformulier C3.2A te bezorgen aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer. De tijdelijk werkloos gestelde werknemers worden vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een kaart C3.2A.

De werkgever moet enkel een ASR scenario 5 indienen. Hij moet die aangifte elke maand doen waarin er tijdelijke werkloosheid is geweest en hoeft daarvoor niet te wachten tot het einde van de maand. Hij kan dat al in de loop van de maand doen, zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn. De werkgever duidt als reden van de tijdelijke werkloosheid 'overmacht' aan en vermeldt ‘coronavirus’ als reden van de overmacht. Bij de code ‘aard van de dag’ vermeldt hij 5.4. Die aangifte wordt gelijkgesteld met de verplichte mededeling. De aangifte vervangt ook de ASR scenario 2 indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen.

Wel moet de werkgever op basis van Hoofdstuk 4 van het bijzondere-machtenbesluit 37 van 24 juni 2020 zijn werknemers voorafgaand op de hoogte te brengen van de dagen of het aantal dagen dat een werknemer tijdelijk werkloos zal zijn. Dat ten laatste op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de schorsing wegens tijdelijke overmacht of van de invoering van de regeling van gedeeltelijke arbeid.

Formaliteiten voor de werknemer

De werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk, naargelang de situatie, de volgende attesten bezorgen:

 • het quarantaineattest (bv. omdat hij een risicopatiënt is) of
 • het bewijs dat geldt als quarantaineattest (bv. voor de periode van 21 tot 30 oktober 2020 een sms uitgaande van de contacttracing, ten gevolge van een hoogrisicocontact of terugkeer uit een rode zone) of
 • het attest sluiting corona, afgeleverd door de bevoegde instelling en ingevuld en ondertekend door de werknemer. Hij moet het volledig ingevuld attest onmiddellijk bezorgen aan zijn werkgever die het bijhoudt voor controledoeleinden.

Indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, kan hij daarvoor het vereenvoudigde formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA gebruiken en de ASR scenario 5.

Uitkering

De werknemer ontvangt een werkloosheidsuitkering gelijk aan 70% van zijn begrensde gemiddelde loon. Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht COVID-19, krijgen naast de werkloosheidsuitkering ook een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA. Deze werkloosheidsuitkering en dit supplement zijn onderworpen aan de fiscale voorheffing van 15%.

Meer informatie

Meer informatie hierover is te vinden in het infoblad E1 - Tijdelijke werkloosheid - COVID-19, in dit nieuwsbericht en in de FAQ corona.

 

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.