VBO DIRECT
30 april 2019
 
 
 
 

Sociale verkiezingen 2020: de wet is bekendgemaakt, het VBO begeleidt u 
 
 

Voorbereiden, anticiperen en organiseren. Dat is de koers die u vandaag moet volgen, omdat uw huidige beleid in termen van personeelsbestand van invloed zal zijn op uw kiesverrichtingen in mei 2020. Zoals u verder kunt vaststellen, kunt u dus best onmiddellijk uw "strategisch" plan uitwerken.

 


De wet van 4 april 2019 die de procedure van de sociale verkiezingen 2020 wijzigt, werd op 30 april 2019 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Zonder iets te veranderen aan het tijdpad van de procedure heeft de wetgever twee belangrijke wijzigingen ingevoerd:

-  onder bepaalde voorwaarden zullen uitzendkrachten kunnen deelnemen aan de verkiezingen bij de gebruikende ondernemingen waar ze zijn tewerkgesteld; 

-  mits er een akkoord is in de OR, het CPBW of, bij ontstentenis, tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, kan er vanaf heden elektronisch worden gestemd vanaf de gebruikelijke werkpost via een drager die aangesloten is op het beveiligde netwerk van de onderneming. 

Niet alle sociale partners stemden in met die twee nieuwigheden, die werden voorgesteld en aangenomen door het parlement nadat de Nationale Arbeidsraad zijn advies van nr. 2.103 had uitgebracht.

Op ons seminar van 16 mei 2019 lichten we alle nieuwigheden 2020 toe. We geven u hieronder al een voorproefje van de inhoud: 

1. ONGEWIJZIGDE DREMPELS

De drempels van 100 (voor de OR) en 50 (voor het CPBW) werknemers worden behouden. 

2. DE NIEUWE REFERTEPERIODE

Op gelijkluidend advies van de NAR werd de nieuwe referteperiode vastgelegd tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019.

Het is dus het gewoonlijk gemiddeld tewerkgestelde aantal werknemers op dit moment dat in aanmerking wordt genomen om te bepalen of uw onderneming al dan niet bovenstaande drempels heeft gehaald en al dan niet verkiezingen voor de OR of het CPBW moet organiseren. 

3. HET NIEUWE TRIMESTER VOOR DE BEREKENING VAN DE UITZENDKRACHTEN

In een streven naar coherentie met de bovenvermelde nieuwe referteperiode en op gelijkluidend advies van de sociale partners, stemt het trimester waarin de bij de gebruiker tewerkgestelde uitzendkrachten worden geteld, overeen met het 2e trimester 2019, dus tussen april en juni 2019.

Met andere woorden, het gemiddelde van de uitzendkrachten die op dat moment ter beschikking worden gesteld van de gebruikende ondernemingen wordt in aanmerking genomen bij de berekening van de drempel van 100 of 50. 

4. MOGELIJKE VRIJSTELLING VAN HET BIJHOUDEN VAN HET REGISTER VAN DE UITZENDKRACHTEN

Indien de ondernemingsraad bij unanieme verklaring, opgenomen in de notulen van de vergadering die plaatsvindt tegen 30 mei 2019, vaststelt dat de drempel van 100 is overschreden, kan de gebruikende onderneming worden vrijgesteld van het bijhouden van het register van de uitzendkrachten voor de verkiezingen 2020.

Er blijven dus nog maar 30 dagen over om die verklaring te doen. 

5. INVOERING VAN STEMRECHT VOOR UITZENDKRACHTEN

Het stemrecht voor uitzendkrachten wordt ingevoerd in de gebruikende onderneming indien aan de volgende twee (cumulatieve) voorwaarden wordt voldaan:

•  tussen 1 augustus 2019 en dag X zijn ze er sedert ten minste drie ononderbroken maanden of, in geval van onderbroken tewerkstellingsperiodes, in totaal minstens gedurende 65 arbeidsdagen tewerkgesteld;

•  tussen de dagen X en X+77 zijn ze er in totaal minstens gedurende 26 arbeidsdagen tewerkgesteld.

Enkel de hoedanigheid van kiezer wordt toegekend.

Uitzendkrachten kunnen zich niet kandidaat stellen bij de verkiezingen. 

6. VERSOEPELING VAN HET ELEKTRONISCH STEMRECHT

Mits er een akkoord is in de OR, het CPBW of, bij ontstentenis, tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, kan er vanaf heden elektronisch worden gestemd. De unanimiteitsvereiste voor die beslissing werd geschrapt.

De grote nieuwigheid is dat er elektronisch mag worden gestemd “vanaf de gebruikelijke werkpost via een drager die is aangesloten op het beveiligde netwerk van de onderneming”.

De verkiezingen vinden plaats tussen 11 en 24 mei 2020.

Schrijf u alvast in voor ons volgende seminar, op 16 mei 2019 op het VBO.

Het VBO zal, naar vierjaarlijkse gewoonte, binnenkort zijn bijgewerkte leidraad ‘Sociale verkiezingen’ publiceren.

Schrijf u in op het volledige pakket “SOCIALE VERKIEZINGEN 2020” van het VBO. Meer info bij Barbara Verniers, tel.: 02.515 09 50, e-mail: bv@vbo-feb.be

 
 
 
JEAN-CHARLES PARIZEL
COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
JEAN-CHARLES PARIZEL
COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
 
 
 
Zich uitschrijven Mijn gegevens & voorkeuren Toon in browser

Disclaimer Contact Print Copyright