Actief op drie niveaus

Het VBO is actief op
zowel federaal, Europees als internationaal niveau.

De dossiers die we behartigen zijn vaak complex en multidisciplinair bovendien. Eenvoudig voorgesteld brengen we ze onder in 17 grote actiedomeinen, zoals ‘Overheid en beleid’, ‘Pensioen en vergrijzing’, ‘Economie en conjunctuur’, ‘Sociale zekerheid’, ‘Europa’, ‘Corporate Governance’, …

Op federaal niveau …
… presenteren en verdedigen we de standpunten van de ondernemingen tegenover de openbare besturen en de vakbonden, maar ook ten aanzien van de pers, de ngo's en de academische wereld. Via concrete initiatieven en voorstellen sporen we aan tot een bedrijfsvriendelijker beleid.

Bovendien onderhandelen we, als sociale partner, een pakket intersectorale overeenkomsten en akkoorden. Zo spelen we in de zgn. ‘Groep van 10’ een leidende rol in de tweejaarlijkse onderhandelingen met de vakbonden over een sociaal akkoord voor de hele privésector in België. Daarbij schenken we bijzondere aandacht aan de versterking van het concurrentievermogen van de ondernemingen. Ten slotte vertegenwoordigt het VBO officieel de ondernemingen van de privésector in talrijke federale organen zoals de Nationale Arbeidsraad (NAR), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Regentenraad van de Nationale Bank van België, het Paritair Beheer van de Sociale Zekerheid (o.a. RSZ, RVA), de Raad voor het Verbruik, de Nationale Delcrederedienst, en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Om een zo breed mogelijk draagvlak te realiseren en de voeling met de bedrijven te optimaliseren, onderhouden we nauwe relaties met de Kamers voor handel en nijverheid van België.

Op Europees niveau …
... behartigen we actief de belangen van al onze leden bij het Europees Parlement, de Commissie en de Raad van ministers. Geen overbodige luxe in het licht van de almaar groeiende invloed van de Europese wetgeving op de dagelijkse activiteiten van de ondernemingen. Daarnaast zijn we het Belgische (stichtende) lid van BUSINESSEUROPE (de Europese werkgeversorganisatie) waar we meebouwen aan het Europese integratieproces. Ten slotte werken we ook nauw samen met de vertegenwoordigers van de Belgische economische wereld in het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Op internationaal niveau …
… werken we intensief aan onze buitenlandse economische relaties, onder meer in het kader van de Staatsbezoeken aan België en van de economische missies in het buitenland. Met als doel de toegang van de Belgische producten en diensten tot de internationale markten te vergemakkelijken. En nieuwe buitenlandse investeerders naar België aan te trekken. In deze optiek volgen we actief de onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Daarnaast versterken we voortdurend de relaties tussen de Belgische economische wereld en de internationale organisaties. Zo zetelen we in BIAC (de Adviescommissie bij de OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en in het IAB (Internationaal Arbeidsbureau). En nemen we actief deel aan de werkzaamheden van de ICC (de Internationale Kamer van Koophandel), waarvan we de Belgische organisatie, ICC België, huisvesten.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.