Vertegenwoordiging op Europees niveau

Voor het Belgische bedrijfsleven, dat gericht is zowel op de Europese als op de wereldmarkt, is het van uitermate groot belang zijn stem te laten horen bij de betrokken gezaghebbende Europese en internationale instanties en organisaties. Dat is een opdracht van het VBO. Onze  medewerkers nemen actief deel aan de werkzaamheden van talrijke Europese of internationale instellingen en volgen de voorstellen die hiervan uitgaan op de voet.

Op Europees niveau is het VBO de vertegenwoordiger en de pleitbezorger van de sectorfederaties en van de Belgische ondernemingen met name bij BUSINESSEUROPE (de confederatie van Europese ondernemingen) en bij de instellingen van de EU, in het bijzonder de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement.

BUSINESSEUROPE
Europese Commissie en Parlement
Belgian Business for Europe
Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie
VNO-NCW en FEDIL
Benelux-Raad voor de intellectuele eigendom
EuropeanIssuers
Europese denktanks

BUSINESSEUROPE
BUSINESSEUROPE (www.businesseurope.eu) is de voornaamste representatieve organisatie van de bedrijven op Europees vlak. Ze groepeert meer dan 40 nationale bedrijfs- en werkgeversfederaties in 35 Europese landen die al dan niet lid zijn van de Europese Unie. Dit betekent meer dan 20 miljoen bedrijven groot of klein. Ze is de woordvoerder van alle ondernemingen bij de instellingen van de Unie.

Haar opdracht is het besluitvormingsproces op Europees niveau zo te beïnvloeden dat het beleid en de wetgevingsvoorstellen die invloed hebben op de ondernemingen in Europa terdege rekening houden met hun behoeften en voorstellen.
BUSINESSEUROPE is ook een Europese sociale partner. Sinds het Verdrag van Amsterdam heeft de Europese werkgeversorganisatie de mogelijkheid om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de beslissingen inzake sociaal beleid op het vlak van de Unie via de onderhandelingen van akkoorden tussen de Europese sociale partners.
BUSINESSEUROPE voedt het Europese debat en licht haar lidfederaties in over de Europese actualiteit. Zij keurt ieder jaar een honderdtal standpunten goed waarin de zienswijze van de ondernemingen in Europa over tal van vraagstukken van gemeenschappelijk belang aan bod komen. Ten slotte besteedt zij bijzondere aandacht aan de EU 2020-strategie – de opvolger van de Lissabonstrategie – om de groei en het concurrentievermogen in Europa te verbeteren.

Europese Commissie en Parlement
Het VBO heeft talrijke contacten met de Europese Commissie (www.ec.europa.eu) en met de Permanente vertegenwoordiging van België bij de EU. Europese commissarissen en Belgische diplomaten bij de EU worden geregeld op het VBO ontvangen.

Het VBO volgt de werkzaamheden van het Europees Parlement – waarvan de bevoegdheden fors toegenomen zijn met het Lissabonverdrag – op de voet en verdedigt zijn standpunt bij de Europarlementsleden. Het VBO verdedigt de prioriteiten en standpunten van de ondernemingen over de actuele Europese dossiers bij de Belgische overheid en administratie en het deelt zijn standpunten mee aan verschillende formaties van de Raad, in het bijzonder de Raad Concurrentievermogen, en aan de voorzitter van de Europese Raad voor elke Europese Top.

Belgian Business for Europe
Voorts is het VBO de drijvende kracht van het BBE-netwerk (Belgian Business for Europe), dat wordt voorgezeten door Thomas Tindemans, voorzitter van de raad van bestuur Hill+Knowlton Strategies. Daarin treffen vertegenwoordigers van de sectorfederaties en van het bedrijfsleven, Belgische diplomaten, vertegenwoordigers van de Belgische Commissaris, topdiplomaten van de Permanente vertegenwoordiging en specialisten van de werkzaamheden van het Europees Parlement elkaar.

Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie
Het VBO is ook vertegenwoordigd in de werkgeversgroep van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie (www.eesc.europa.eu). Dit Comité wordt geraadpleegd over alle belangrijke initiatieven van de Europese Commissie. Het kan ook op eigen initiatief adviezen formuleren.

VNO-NCW en FEDIL

Het VBO volgt het werk en de initiatieven van de Benelux op de voet, zij het via concrete samenwerkingen die gecordineerd worden door zijn secretariaat of via politiek overleg in het kader van de vergaderingen van de Raad van ministers of van de Europese Raad. Het VBO onderhoudt in dit kader nauwe contacten met zijn tegenhangers in Nederland  (VNO-NCW) en Luxemburg (FEDIL).

Benelux-Raad voor de intellectuele eigendom
Het VBO is lid van de Benelux-Raad voor de intellectuele eigendom, die aanbevelingen formuleert en adviezen verstrekt over intellectuele-eigendomsaangelegenheden waarvoor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) bevoegd is. Het BBIE is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Het is zelf onderdeel van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom, een internationale instelling.
Vertegenwoordigers van de drie Beneluxlanden hebben zitting in deze Raad. Zijn opdracht bestaat erin ervoor te zorgen dat alle merken en modellen in de Benelux geregistreerd worden en dat de burger weet waar, waarom en hoe hij zijn intellectuele-eigendomsrecht kan beschermen.

EuropeanIssuers
Via de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen is het VBO lid van EuropeanIssuers. EuropeanIssuers, dat 15 representatieve organisaties van beursgenoteerde vennootschappen en een 40-tal onder meer Belgische, Franse, Engelse, Nederlandse, Duitse, Griekse en Poolse vennootschappen omvat, intervenieerde herhaaldelijk bij de Europese overheden op het gebied van corporate governance, rechten van de aandeelhouders en hervorming van de audit.

Europese denktanks
Ten slotte volgt het VBO de werkzaamheden van verschillende Europese denktanks, waaronder het CEPS (Centre for European Policy Studies) en het EPC (European Policy Centre).

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.