Activering IGU’ers niet afwentelen op ondernemingen

Een IGU’er is een werkloze die een deeltijdse job aanvaardt en bovenop zijn loon van de RVA een inkomensgarantie-uitkering trekt als toeslag op het deeltijds loon. Een IGU’er moet zich in principe inschrijven als werkzoekende voor een voltijdse betrekking. Maar daar knelt het schoentje nogal eens.

Geschreven door Bart Buysse, ALGEMENE DIRECTIE
21 september 2017

In hun akkoord van oktober 2015 spraken de interprofessionele sociale partners al vast een activering op maat af voor deze specifieke groep van werkzoekenden:

- voor IGU’ers die minder dan halftijds werken, geldt gedurende de eerste 12 maanden actieve beschikbaarheid, waarbij de werkloze zelf actief moet zoeken naar een voltijdse job en zijn inspanningen daartoe bewijzen; nadien geldt de aangepaste beschikbaarheid zoals hieronder geformuleerd.

- voor IGU’ers die minstens halftijdse werken, geldt de aangepaste beschikbaarheid waarbij de werkloze zijn medewerking moet verlenen aan een aangepaste begeleiding door de regionale bemiddelingsdienst, maar dan met minstens éénmaal per 24 maanden controle.

De sociale partners moeten voor de uitvoering van hun akkoord sinds de 6e Staatshervorming rekenen op de regionale bemiddelingsdiensten. In het algemeen waren de eerste cijfers niet zo bemoedigend. Een serieuze tand bijsteken was en is hier de boodschap.

Het VBO is verbaasd over de huidige démarche door de regering. Blijkbaar kiest de regering nu voor een complexe aanpak met nieuwe sancties, ook voor werkgevers. Ze dreigt daarmee de aanwerving van nieuwe IGU’ers te hypothekeren.

Bovendien bestaat er sinds 1989 een procedure waarbij onvrijwillig deeltijds werkenden hun werkgever kunnen vragen om eventuele bijkomende uren of een voltijdse betrekking waarvoor zij in aanmerking komen, bij voorbaat toegekend te krijgen. En kennen bepaalde sectoren al jarenlang regelingen waarbij dergelijke werknemers onder bepaalde voorwaarden recht kunnen laten gelden op bijkomende uren. Deze regelingen geven geen aanleiding tot klachten, al blijken de werknemers in kwestie daar niet al te vaak gebruik van te maken. Volgens de regering is werkgevers sanctioneren nu blijkbaar de oplossing.

Bedrijven sanctioneren en bijkomende administratieve lasten hebben echter nog nooit extra uren of jobs gecreëerd. Als men coherent wil zijn en effectief wil nagaan of werknemers met een IGU werkelijk op zoek zijn naar meer uren of een voltijdse job, dan kan men beter het door de sociale partners afgesproken activeringsbeleid om het zoekgedrag van IGU’ers naar werk te toetsen, honoreren? Vereiste is dan ook dat de regionale bemiddelingsdiensten hier werk van maken. Andere optie is om de IGU in de tijd te beperken of het bedrag ervan na verloop van tijd sterk te doen dalen. Dergelijke maatregelen zullen veel meer de beoogde doelstelling realiseren.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.