Ongewenst seksueel gedrag is nooit aanvaardbaar

België voert hier rond reeds beleid sinds 1992 (eerst via een specifiek KB, later werden concrete bepalingen en procedures opgenomen in de Welzijnswet). We kunnen niet genoeg wijzen op het belang van preventie, van de nodige aandacht voor signalen en om klachten steeds ernstig te nemen. Het VBO sensibiliseert werkgevers hierover al jaren en we zullen dat ook blijven doen! Voor seksueel ongewenste gedragingen tegenover vrouwen en mannen is immers geen plaats, noch op de werkplaats, noch elders. Maar ook meer subtiele vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn onaanvaardbaar.

Geschreven door Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
18 oktober 2017

Dit zijn de wettelijke regels in een notendop:

 • Werknemers, werkgevers en personen die in contact komen met de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zijn ertoe gehouden zich te onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • De werkgever identificeert de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk en hij bepaalt en evalueert de risico's ervan. Hij houdt inzonderheid rekening met situaties die aanleiding kunnen geven tot stress op het werk, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • De werkgever neemt, voor zover hij een impact heeft op het gevaar, de nodige preventiemaatregelen om de situaties en handelingen die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om de schade te voorkomen of om deze te beperken.
 • Het aanstellen van een preventieadviseur die gespecialiseerd is inzake de psychosociale aspecten van het werk (behorend tot de interne of de externe preventiedienst).
 • Het aanstellen van één of meerdere vertrouwenspersonen (optioneel).
 • De werkgever stelt procedures vast die rechtstreeks toegankelijk zijn voor de werknemer die meent schade te ondervinden waardoor die:

a)    een informele psychosociale interventie kan vragen aan de vertrouwenspersoon of aan de preventieadviseur (zoeken naar een oplossing door middel van gesprekken, een interventie bij een derde, een verzoening…);

b)    een formele psychosociale interventie kan vragen aan de preventieadviseur psychosociale aspecten (analyse van de specifieke arbeidssituatie en voorstel van gepaste collectieve en individuele maatregelen).

 • De leden van de hiërarchische lijn hebben een bijzondere verantwoordelijkheid in de voorkoming van feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • Passende psychologische ondersteuning via gespecialiseerde diensten of instellingen.
 • Voorlichting en de opleiding van de werknemers.

Regels en procedures zijn ontegensprekelijk nodig, maar zijn niet altijd toereikend als het gaat om hoe mensen met elkaar omgaan op het werk. Daarom geeft het VBO ook nog deze elementaire vuistregels mee aan werkgevers, leidinggevenden, werknemersvertegenwoordigers én werknemers om pestgedrag uit de werksituatie te bannen.

 • Het opsporen van pestgedrag is erg belangrijk. Weet wat er leeft bij je medewerkers en collega’s. Heb oog voor alle signalen.
 • Minimaliseer niet, neem elk signaal of klacht ernstig. Pesten is nooit onschuldig!
 • Blijf niet afzijdig als je anderen over de schreef ziet gaan. Neem je verantwoordelijkheid op als leidinggevende, als vakbondsafgevaardigde, als preventiedienst en collega. Grijp in en meld toestanden die niet door de beugel kunnen.
 • Haal pesterijen uit de taboesfeer. Praat erover, benoem de problemen en pak ze aan.
 • Geef steeds het goede voorbeeld. Wees professioneel en laat iedere collega of medewerker in zijn waarde als vakman en als mens.
 • Behandel niemand zoals je zelf niet behandeld wil worden.
 • Agressie is onaanvaardbaar, kies altijd voor praten.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.