WWW: aanzet tot meer wendbaarheid, maar arbeidsorganisatie nog niet future proof

Op 23 februari 2017 werd de Wet betreffende Werkbaar Wendbaar Werk goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zij heeft tot doel werkbaar werk te bevorderen voor werknemers en meer flexibiliteit of wendbaarheid te bieden aan werkgevers. Ze zal retroactief van toepassing worden vanaf 1 februari 2017.


Sandra Coenegrachts, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
08 maart 2017

De wet bevat vooreerst een aantal maatregelen met rechtstreekse werking, die onmiddellijk van toepassing zullen zijn op de ondernemingen en hun werknemers. Het betreft de annualisering van de arbeidstijd in artikel 20 bis van de Arbeidswet (de zgn. ‘flexibele uurregelingen’), de verhoging van de interne grens tot 143 uur, waarboven geen overuren mogen worden gepresteerd vooraleer eerst verplicht inhaalrust toe te kennen, de mogelijkheid om 100 vrijwillige overuren te presteren waarvoor enkel de schriftelijke toestemming van de individuele werknemers vereist is, nieuwe maatregelen inzake vorming, en ten slotte een wettelijk kader voor occasioneel telewerk.

In een volgend deel van de wet wordt in een menu van maatregelen voorzien die geactiveerd kunnen worden op sectoraal en – bij gebreke daaraan – op ondernemingsniveau. Dit menu bestaat uit de uitbreiding van het plus minus conto (spreiding van de arbeidsduur over meerdere jaren) tot alle sectoren, inclusief de dienstensector, de invoering van een uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, het loopbaansparen – voor zover de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) er niet in zouden slagen om hiervoor een interprofessioneel kader te creëren – en de schenking van conventioneel verlof aan een andere werknemer.

Een laatste set maatregelen heeft betrekking op de versoepeling van de bepalingen rond de werkgeversgroeperingen, de vereenvoudiging van de regeling voor deeltijdse arbeid, een wettelijk kader voor glijdende werktijden en de invoering van de wettelijke toelating om nachtarbeid te verrichten voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan e-commerce. De wet voorziet eveneens in een uitbreiding van het palliatief verlof en tijdskrediet met motief zorg, voor zover de sociale partners er in de NAR niet in zouden slagen om hierover een cao te sluiten. Inmiddels werd echter cao 103 ter gesloten, die op 1 april 2017 in werking zal treden. 

In de komende nummers van VBO IMPACT worden de belangrijkste maatregelen van de wet afzonderlijk toegelicht. De werkgevers waren niet onverdeeld gelukkig met deze wet en verwoordden dit ook in het advies hieromtrent in de NAR.

VBO – Het VBO juicht de nieuwe regeling van de vrijwillige overuren toe die enerzijds werknemers toelaat een centje bij te verdienen, en anderzijds bedrijven meer ademruimte geeft om onvoorziene piekmomenten op te vangen. Ook de verhoging van de interne grens voor de berekening van de arbeidsduur, de uitbreiding van het plus minus conto en het afschaffen van het ‘telefoonboek’ (opname van alle deeltijdse roosters in het arbeidsreglement) voor deeltijdse werknemers worden positief geëvalueerd. Maar het VBO betreurt dat de zo door de vakbonden bevochten maatregel van annualisering van de arbeidsduur een lege doos is geworden, dat de regelgeving nog complexer in plaats van eenvoudiger is geworden, dat er niet meer individueel maatwerk mogelijk gemaakt wordt en dat de meeste nieuwe maatregelen moeten ingevoerd worden via de bestaande cascadesystemen van sociaal overleg, waarbij één vakorganisatie op sectoraal of ondernemingsniveau haar veto kan stellen en zo noodzakelijke hervormingen kan tegenhouden. Dit is een gemiste kans om bedrijven eindelijk de tools in handen te geven om overlegd, op een gedragen manier en zonder daarvoor een disproportionele prijs te moeten betalen, de noodzakelijke flexibiliteit te kunnen invoeren om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen.

Deze wet vormt een eerste aanzet tot een betere organisatie van de arbeid, doch verdere maatregelen zijn voor de bedrijven onontbeerlijk om competitief en vernieuwend te kunnen zijn en blijven. Verdere stappen zijn bijgevolg nodig om onze arbeidsorganisatie future proof te maken.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.