Krachtlijnen Corporate Governance Code 2020

Na publicatie van het Koninklijk Besluit dat de Code Corporate Governance 2020 (hierna: Code 2020) goedkeurt, organiseerde de Commissie Corporate Governance, in samenwerking met het VBO en GUBERNA, drie informatiesessie. U hebt ze gemist? Geen probleem, we zetten de krachtlijnen nog even op een rij.

De Code 2020 is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht, waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde markt (‘genoteerde vennootschappen’), zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. En dat vanaf de boekjaren beginnend op of na 1 januari 2020.

Één van de uitgangspunten van de Code 2020 is dat haar tien principes ‘soft-law’ zijn en dus niet zullen overlappen met de wetgeving. Daarnaast steunen die principes op een ‘comply or explain’-basis. Dat betekent dat uw (beursgenoteerde) onderneming kan kiezen al dan niet volgens de Code 2020 te handelen. Op voorwaarde dat u, in uw (openbare) jaarverslag, (i) moet aangeven dat u koos voor andere maatregelen en (ii) moet uitleggen waarom u voor die andere maatregelen koos (explain).

Daarnaast geeft de Code 2020 ondernemingen de mogelijkheid om te kiezen voor een monistisch bestuurssysteem, of een duaal bestuurssysteem. De onderneming moet de keuze expliciet maken, duidelijk communiceren en dan uiteraard ook consequent naar handelen. Om de vijf jaar moet de raad (in een monistisch model is dit de raad van bestuur en in een duaal model is dat de raad van toezicht) evalueren of de gekozen structuur nog altijd geschikt is.

Streven naar duurzame waardecreatie
De Code 2020 moedigt ondernemingen aan om te streven naar een duurzame waardecreatie, door doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap en het houden van toezicht op de prestaties van de vennootschap. Van de raad wordt verwacht dat zij een evenwicht tot stand brengt tussen de legitieme belangen en verwachtingen van aandeelhouders en andere stakeholders. Daarnaast is de raad verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de ondernemingsstrategie en voor het bepalen van het remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders en leden van het uitvoerend management.

De Code 2020 en het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen vullen mekaar vooral aan in de rapportering. Dat moet gebeuren in de vorm van een jaarlijks verslag, waarin een verklaring van deugdelijk bestuur wordt opgenomen, het jaarverslag, het remuneratieverslag en het niet-financieel verslag.

Ten slotte stelt de Code 2020 zich enkele specifieke doelen:

(i) Het garanderen van een onafhankelijke besluitvorming (onder andere door middel van ‘checks and balances’ door niet-uitvoerende bestuurders, en door een professioneel benoemingsproces);

(ii) Iedere handeling moet in het belang van de onderneming zijn (onder andere door een procedure te voorzien voor het beheer van belangenconflicten); en

(iii) Deugdelijke verantwoording moet afgelegd worden (onder andere door gedetailleerde richtlijnen in verband met de rol van de raad van bestuur en van de Algemene Vergadering).

Voor meer informatie over de Code 2020 of over de Commissie Corporate Governance, verwijzen we u graag naar de website.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.