Bevoorradingszekerheid tegen betaalbare prijs vereist investeringsbeleid en verlenging van twee kernreactoren

In een gezamenlijke verklaring vragen de werkgeversorganisaties VBO, Voka, UWE en Beci aan de federale regering om te allen tijde de energiebevoorrading te verzekeren en dat tegen competitieve prijzen voor de burgers en de ondernemingen en binnen een kader dat erop gericht is onze broeikasgasemissies te verminderen en onze energieafhankelijkheid zo veel mogelijk te beperken. Daarom vragen de werkgeversorganisaties dat twee kernreactoren ook na 2025 worden opengehouden en dat er voldoende extra capaciteit wordt voorzien. 


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
16 februari 2022

Het VBO pleit er al jaren voor om ten minste twee kernreactoren open te houden. Dat heeft onbetwistbare voordelen op het vlak  van energie-onafhankelijkheid, bijdrage tot de bevoorradingszekerheid, CO2-uitstoot en neerwaartse druk op de prijzen. De huidige context in ons land en in Europa maakt de voordelen van een verlenging des te duidelijker. Het is niet te rechtvaardigen om in 2025 een volledige afschaffing van kernenergie door te voeren.

Het bedrijfsleven engageert zich ten volle voor de energietransitie en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op korte, middellange en lange termijn. In dat kader hebben de verschillende economische sectoren roadmaps opgesteld waarin zij zich resoluut engageren voor die transitie. Ze zullen bijdragen tot het behalen van de Europesedoelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om hen daarbij te helpen moeten de autoriteiten een evenwichtig energiebeleid voeren dat een transitiekader creëert dat gunstig is voor investeringen en dat de continuïteit van de energievoorziening en competitieve prijzen waarborgt en tegelijk onze klimaatverbintenissen nakomt.

De bedrijven in alle regio’s van dit land maken zich evenwel bijzonder grote zorgen over de energiebevoorrading, zij hebben immers nood aan bevoorradingszekerheid. Die bevoorradingszekerheid is het belangrijkste criterium bij het bepalen van de energiestrategie voor de toekomst. En dat tegen competitieve prijzen en in een traject van afnemende broeikasgasemissies.

De ondernemersorganisaties stellen vast dat de geopolitieke toestand de laatste maanden serieus onder druk staat en dat zorgt voor grote onzekerheid. Zo zien we dat het gasbeleid van Rusland een sterke invloed heeft op de beschikbare hoeveelheden gas en op de marktprijzen. Onze buurlanden hebben eveneens te kampen met hun eigen energietransitie en productieproblemen waardoor hun huidige en toekomstige exportvermogen onzekerder wordt. Bovendien worden de geplande gascentrales ter vervanging van de nucleaire capaciteit  geconfronteerd met onzekere vergunningstrajecten. Al die elementen leiden onder meer tot stijgende energieprijzen en onzekere bevoorrading. Dat leidt dan weer tot inflatie, loonaanpassingen en een competitiviteit die onder druk staat.

In die context en gezien de toenemende elektrificatie, is het volgens de ondernemersorganisaties noodzakelijk dat twee nucleaire reactoren worden opengehouden naast de noodzakelijke capaciteit (hernieuwbare energie, vraagbeheer, flexibele gascentrales …) om de bevoorradingszekerheid te verzekeren. Dat moet gebeuren met een minimum aan uitvoeringskosten, niet in het minst gezien o.a. de sterke stijgingen waarmee consumenten en bedrijven nu al worden geconfronteerd. Bovendien is het voor de concretisering van die investeringen van essentieel belang dat de rechtszekerheid rond de verlening van vergunningen gewaarborgd wordt.

Het is vandaag niet te laat om de levensduur van de twee jongste kernreactoren alsnog te verlengen, zo blijkt ook uit het technisch rapport van het FANC. De tijd dringt evenwel, en een krachtdadig politiek optreden is nu noodzakelijk om de energiezekerheid voor de komende decennia te garanderen.

Lees meer: Energievisie voor België van het VBO en zijn sectorfederaties

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.