Enkel een coherent, realistisch en betaalbaar Europees klimaatbeleid zal succes kunnen boeken

De Europese Commissie heeft beslist om de reductiedoelstelling voor broeikasgassen tegen 2030 te verhogen van 40% naar 55%. Het aanscherpen van de reductiedoelstelling voor 2030 is volgens de Europese Commissie absoluut noodzakelijk om tegen 2050 koolstofneutraal te kunnen worden en het eerste klimaatneutrale continent te worden. Daarenboven stelt de Commissie dat "een emissiereductie met 55% tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 door middel van passend beleid zowel economisch haalbaar als gunstig is voor Europa." Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie haar ‘Fit for 55’-pakket voorgesteld. Dat pakket is een verzameling van beleidsvoorstellen die de Europese ambitie om de emissies met minstens 55% te verminderen tegen 2030 effectief moet helpen waarmaken.

 


Sebastiaan Marien, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
15 juli 2021

Het VBO is verheugd dat de Commissie haar ‘Fit for 55’-pakket eindelijk heeft gepubliceerd. Zo worden de voorstellen die de basis zullen vormen voor het toekomstige Europese klimaatbeleid duidelijk. Na een eerste snelle lezing van de teksten die de Europese Commissie publiceerde, heeft het VBO alvast volgende bedenkingen: 

- In verband met het ‘carbon border adjustment’-mechanisme (CBAM): via een CBAM wil de Europese Commissie een koolstofprijs opleggen bij de invoer van bepaalde goederen vanuit landen met een minder doorgedreven klimaatbeleid dan de EU en zo die landen aanzetten tot een effectief klimaatbeleid. Het VBO hoopt wel dat de Europese Commissie kan vermijden dat andere landen sancties zullen opleggen aan de EU als gevolg van de invoering van een CBAM. Verder wil het VBO weten of de Europese Commissie heeft onderzocht of een CBAM aanleiding zal geven tot een verschuiving op de waardeketen met een toenemende invoer van afgewerkte producten in plaats van grondstoffen tot gevolg. Ook wil het VBO duidelijkheid over de mogelijke impact van een CBAM op de exporterende sectoren.

-  In verband met de effort sharing regulation (ESR): de hogere Europese reductiedoelstelling voor broeikasgassen zal aanleiding geven tot nieuwe reductiedoelstellingen voor elk van de lidstaten. De verdeling over de lidstaten mag niet gebeuren op basis van het bnp/capita maar moet volgens het VBO gebeuren op basis van het technisch-economische potentieel van elk van de lidstaten.

-  In verband met het ETS-systeem: het is positief dat het ETS-systeem ook de drijvende kracht zal worden achter de emissiereducties in de maritieme en vliegtuigsector. Eveneens positief is dat de gebouwen- en transportsector niet ondergebracht zullen worden onder het ETS-systeem maar voor deze sectoren een afzonderlijk systeem zal worden uitgewerkt. Om ‘carbon leakage’ en ‘investment leakage’ te vermijden is het wel belangrijk dat er binnen het ETS-systeem voldoende vrije uitstootrechten beschikbaar blijven. De Europese Commissie lijkt echter te denken aan een snelle uitfasering van de vrije uitstootrechten, maar dat zou volgens het VBO nefast kunnen zijn voor de industrie in Europa. 

Sinds de voorstelling van haar Green Deal geeft de Europese Commissie aan dat klimaatdiplomatie een van haar prioriteiten zal zijn. Daarom vraagt het VBO dat Europa het voortouw zou blijven nemen in een (pro)actieve diplomatie op het niveau van de internationale klimaatonderhandelingen. Om zo de anderen landen - en zeker de meest geïndustrialiseerde - ertoe te engageren en te verbinden de uitstoot van hun broeikasgassen terug te dringen. 

VBO – Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben nu de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat het pakket met wetsvoorstellen uitmondt in een coherent én realistisch geheel. We verzoeken de Belgische overheden en Europarlementariërs dan ook om hierop toe te zien wanneer zij de teksten bespreken. Bovendien kan de groene omwenteling alleen maar succesvol zijn als ze de Europese industrie niet in gevaar brengt. Het pakket moet de industrie er dus toe in staat stellen om zich de komende jaren te heroriënteren naar klimaatneutraliteit in 2050. De Belgische bedrijven zullen extra inspanningen moeten leveren om de nieuwe klimaatdoelstellingen te halen. We hopen daarom dat eerst het Europese en dan het Belgische wetgevende proces om tot de definitieve teksten te komen niet te lang zal aanslepen, want voor ondernemingen is een duidelijk regelgevend kader de sleutel tot investeringen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.