Eindverslag van de Evaluatiecommissie van de federale antidiscriminatiewetten: een erg eenzijdige visie

De commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten heeft haar rapport over de federale wetgeving ter bestrijding van discriminatie gefinaliseerd. Dat eindverslag volgt op het tussentijds verslag van februari 2017. Het verslag bevat 73 aanbevelingen om de strijd tegen discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven op diverse gebieden op te voeren. De werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in de commissie, formuleerden enkele opmerkingen en bezwaren die in de bijlage van het eindverslag opgenomen werden.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
27 juni 2022

De werkgeversorganisaties betreuren dat het verslag vertrekt vanuit het bestraffen van discriminatie, en niet vanuit het bevorderen van diversiteit. Het verslag gaat ervan uit dat discriminatie wordt verholpen door nóg zwaarder te bestraffen. De werkgeversorganisaties vragen zich af hoe relevant dat uitgangspunt is. Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem dat zich niet beperkt tot de arbeidsmarkt. De hypothese dat die problematiek kan worden herleid tot discriminatie door de werkgever is niet juist en ook niet doelmatig. Het verslag richt zich niet op wat stroomopwaarts kan worden gedaan om het gelijkekansenbeleid te verbeteren en discriminatie te voorkomen. Ook de doeltreffendheid van de antidiscriminatiewetten is van essentieel belang en zou onderwerp moeten zijn van een verdere analyse.

Verschillende aanbevelingen van de commissie leggen ondernemingen nog maar eens extra administratieve lasten op, terwijl de regering beloofde om de administratieve lasten met 30% te verlagen. Andere aanbevelingen creëren onnodig nieuwe verplichtingen voor ondernemingen en wensen de antidiscriminatiewetten op verschillende vlakken aan te passen, en zijn zelfs contraproductief voor de Belgische rechtsorde. Daar staan de werkgeversorganisaties niet achter.

Zo kunnen de werkgeversorganisaties niet aanvaarden dat bijkomende administratieve verplichtingen worden opgelegd (opstellen, beheren en opslaan van een massa documenten waarvan de omvang niet vaststaat en nog minder in verhouding staat tot de administratieve beheerscapaciteiten van de onderneming). Dat gebeurt bovendien op straffe van sancties die totaal niet in verhouding staan tot de ernst van de fout, of van de eenvoudige vergissing die te goeder trouw is begaan.

Vanzelfsprekend gaan de werkgeversorganisaties ook niet akkoord met de aanbevelingen die de verjaringstermijnen aanpassen. Het concept van verjaring biedt immers zekerheid voor alle partijen. Ze achten het ongepast om het intreden van de verjaring uit te stellen, vooral wanneer de arbeidsrelatie is beëindigd. Er is geen enkele reden waarom van de normale verjaringstermijnen die toegepast worden bij het einde van de arbeidsovereenkomst, met inbegrip van een strafrechtelijke vordering, zou worden afgeweken.

Ook verzetten de werkgeversorganisaties zich tegen de mogelijkheid om vergoedingen te cumuleren bij meervoudige discriminatie. Ze zijn van oordeel dat er in geval van meervoudige discriminatie geen cumulatie van specifieke beschermingsvergoedingen kan zijn om dezelfde schade te vergoeden. Dat gaat volledig in tegen het proportionaliteitsbeginsel. Een normalisering van de cumulatie van verschillende specifieke beschermingsvergoedingen beschadigt een goed sociaal klimaat op de werkvloer en zal leiden tot een inflatie aan procedures voor de arbeidsrechtbank. Er moet worden vermeden dat conflicten systematisch worden gejuridiseerd en dat werknemers en hun vertegenwoordigers de beschermende criteria uit de antidiscriminatiewetgeving enkel en alleen gebruiken om via een cumulatie van beschermingsvergoedingen een zo hoog mogelijke schadevergoeding uit de brand te slepen.

> Lees het volledige verslag en in het bijzonder bijlage 2 voor het afzonderlijke advies van de werkgeversorganisaties over het eindverslag van de Evaluatiecommissie federale wetgeving ter bestrijding van discriminatie.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.