Vrij verkeer van goederen en werknemers garanderen voor een geslaagde heropstart

Bijna de helft van de EU-lidstaten, waaronder ook ons land, hebben hun nationale exitstrategieën aangekondigd, of zijn al gestart met de uitrol. We zijn tevreden met die belangrijke stap omdat de Europese economie, zwaar getroffen door COVID-19, nu opnieuw kan worden aangezwengeld.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
06 mei 2020

Nauwer overleg
Met het oog op die relance herhalen we onze oproep voor nauwer overleg tussen de verschillende lokale, regionale, nationale en Europese overheden. In de eerste weken van de lockdown kregen onze bedrijven immers te maken met allerhande operationele obstakels toe te schrijven aan de wirwar van niet-overlegde, eenzijdige nationale maatregelen – in sommige gevallen zelfs duidelijk disproportioneel – die de goede werking van de interne markt en van het vrij verkeer van goederen en werknemers binnen die markt op zéér losse schroeven hebben gezet.

Het VBO is dus zeer te spreken over de verschillende initiatieven van de Europese Commissie om een kader te creëren voor meer samenhang en overleg, vooral tussen buurlanden, inzake de nationale crisismaatregelen en -strategieën.

Over dat overleg tussen buurlanden sturen de drie nationale werkgeversfederaties van de Benelux eerstdaags een gezamenlijke brief naar hun respectieve eerste ministers. Daarin benadrukken ze de noodzaak van systematisch overleg en optimale informatie-uitwisseling binnen de Benelux. Het mag duidelijk zijn dat de beslissingen die een van onze landen neemt, heel concrete en onmiddellijke gevolgen kunnen hebben in de twee andere landen, meer bepaald op het vlak van bevoorradings- en distributieketens of de mobiliteit van personen. We moedigen onze respectieve overheden ook aan om te blijven overleggen om de Benelux-stem sterk te laten doorklinken in de Europese debatten, zoals die over de aanpak van de crisis en de heropstart van de economische activiteit.

Vrij verkeer: nood aan duidelijke afspraken en maatregelen
Een van onze aandachtspunten is het vrij verkeer van werknemers. Verschillende sectoren ondervinden moeilijkheden wanneer werknemers uit een andere lidstaat in België aankomen of het land verlaten. Nu onze bedrijven volop heropstarten en werknemers weer geleidelijk aan de slag gaan, vormen ook buitenlandse werknemers een cruciale schakel in diverse sectoren. We denken daarbij in eerste instantie aan de seizoensarbeiders in de land- en tuinbouw, door de huidige maatregelen en gesloten grenzen tijdelijk werkloos, die van fundamenteel belang zijn in het komende plukseizoen. Maar ook andere sectoren, die voor de coronacrisis reeds kampten met knelpuntberoepen en oningevulde vacatures, kennen een grote nood aan buitenlandse werkkrachten om hun activiteiten weer op te starten. De Belgische arbeidsmarkt alleen kan aan die noden niet voldoen.

Met het oog op de heropstart is het dan ook belangrijk dat die buitenlandse werknemers zich vlot kunnen bewegen binnen de Europese grenzen. Waar de Europese Commissie eind maart nog richtsnoeren publiceerde betreffende het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19, waarbij de aandacht gevestigd werd op het belang van een vlotte doorgang van werknemers uit specifieke sectoren en met een select aantal beroepen, achten we nu de tijd rijp om die vlotte doorgang uit te breiden naar alle werknemers, ongeacht de sector, die tewerkgesteld worden in een andere lidstaat. Dat vereist duidelijke afspraken en maatregelen, en dus een gedegen communicatie en coördinatie tussen de lidstaten, om de vlotte doorgang op een veilige en correcte manier te organiseren. Het blijft echter opletten dat we niet verzanden in een kluwen aan verschillende regels per lidstaat. De Europese Unie kan daarbij een rol spelen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de vlotte grensovergang van de meer dan 90.000 Belgische grensarbeiders die aan de slag zijn in één van onze buurlanden, en de meer dan 50.000 buitenlandse grensarbeiders tewerkgesteld in ons land, gegarandeerd wordt. Ondanks bilaterale afspraken tussen ons land en onze buurlanden, stellen we op het terrein nog heel wat problemen vast.

De omvang van de gezondheidscrisis die we nu meemaken, toont eens te meer aan dat nauwer overleg tussen de verschillende betrokken bevoegdheidsniveaus onontbeerlijk is. Een rijke dialoog met onze buurlanden en een sterke Benelux-stem in Europese debatten dragen daartoe bij. Dat is in het bijzonder nodig om het vrij verkeer van goederen en werknemers op de interne markt, onmisbaar voor de geleidelijke heropstart van de economie in de Benelux en in Europa in het algemeen, te garanderen.

Tot slot hoop ik, aan de vooravond van 9 mei, de verjaardag van Europa, dat er lessen worden getrokken uit deze crisis, zodat Europa veerkrachtiger is bij eventuele gelijkaardige uitdagingen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.