Update! Hoe word/blijf je een expat?

Op 6 mei 2022 publiceerde de FOD Financiën de circulaire die meer duidelijkheid moet brengen over de toepassing en aanvraag van de nieuwe expatregimes ‘BBIB’ (bedrijfsleiders of werknemers) en ‘BBIO’ (werknemer-onderzoekers).


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
17 mei 2022

Wat de toepassing betreft, verduidelijkt de nieuwe circulaire op welke manier de personele voorwaarden met betrekking tot de belastingplichtige gedurende de beoordelingsperiode van 60 maanden, de in aanmerking komende terugbetaalde kosten door de werkgever die niet aanzien worden als belastbaar loon, evenals de beoordeling van de minimumbezoldigingsvereiste bij de aanvraag en gedurende de toepassing van het nieuwe stelsel (dat laatste geldt enkel voor het BBIB-regime) moeten worden nagegaan. Meer details over de nieuwigheden tegenover het oude expatregime vindt u in onze bijdrage van 8 november 2021. Daarnaast geeft de circulaire voor het BBIO-regime de relevante kennisvelden weer die in aanmerking komen opdat de ingekomen onderzoeker aan de diploma-/ervaringsvereiste voldoet. Die kennisvelden werden in een limitatieve opsomming bijgevoegd bij de circulaire.

Wat de aanvraag tot toepassing van een van de twee expatregimes betreft, dient de werkgever/vennootschap in de regel binnen de drie maanden na (eerste) tewerkstelling in België namens de belastingplichtige een verzoek in te dienen bij de fiscale administratie. De regering heeft echter besloten om eenmalig een uitzondering toe te kennen door de eerst mogelijke vervaldatum vast te leggen op 31 juli 2022. Dat is overigens ook de uiterste datum waarop belastingplichtigen uit het oude stelsel een aanvraag kunnen indienen om over te schakelen naar een van de nieuwe stelsels. Hoe dan ook verandert deze uitzondering niets voor belastingplichtigen met eerste tewerkstelling in België na 1 april 2022. De manier waarop de aanvraag aan de fiscale administratie dient te worden bezorgd vindt u terug in onze bijdrage van 22 maart 2022. Tot slot verduidelijkt de circulaire dat de antwoordtermijn van de administratie hoogstens drie maanden bedraagt, te rekenen na ontvangst, waarbij zowel de belastingplichtige als de werkgever/vennootschap een schriftelijke kennisstelling van het antwoord zullen ontvangen.

VBO – De circulaire brengt heel wat verduidelijkingen met zich mee maar enkele aspecten ontbreken nog steeds om compliance te verzekeren. Vooreerst is er de procedure om een verlenging van een van de regimes aan te vragen. Op dit moment is dat vooral relevant voor zij die overschakelen vanuit het oude expatregime en een driejarige verlenging wensen. Een spoedige verduidelijking daarin is daarom uiterst noodzakelijk om deze belastingplichtigen niet in het ongewisse te laten. Verder is er ook de rapporteringsverplichting ten laste van de werkgever/vennootschap die jaarlijks een nominatieve lijst dient te bezorgen aan de fiscale administratie met daarin de belastingplichtigen die in het voorgaande jaar van een van de expatregimes gebruikmaakten. Gezien de reeds zware administratieve lasten die bij de payrollverplichtingen komen kijken is het gewenst dat de werkgever daar zo snel mogelijk kan op anticiperen.

Foto @belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.