DIE – Verschillende nieuwigheden, waaronder een hervorming van het beroep van octrooigemachtigde

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) is zeer actief in België en gaf dit jaar de aanzet tot een reeks hervormingen. Het gaat in hoofdzaak om de modernisering van de procedures inzake octrooien en aanvullende beschermingscertificaten, alsook om de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2018 ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde. Waarover gaat het precies?

 


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
24 november 2020

Modernisering: nieuwe regels en bijdragen

Twee KB’s moderniseren en verduidelijken een aantal bepalingen inzake octrooien en aanvullende certificaten met het oog op de technologische evoluties. Sommige bepalingen (onder andere de verwijzing naar de verzending van stukken per ‘fax’) waren immers achterhaald.

Een andere nieuwigheid is het einde van een hele reeks gratis diensten. Het kopiëren en downloaden van documenten die worden gepubliceerd in de Belgische en Europese octrooiregisters blijven gratis, maar sinds begin november vraagt de DIE:

- Een vergoeding van 0,50 euro per pagina voor de reproductie van die documenten;
- Een vergoeding van 5 euro voor een voor eensluidend verklaard afschrift;
- Een vergoeding van 12 euro voor elk attest over een octrooi;
- Een vergoeding van 2 euro per minuut voor elke opzoeking naar octrooidocumenten en ondervragingen van gegevensbanken van octrooien. Voor een snellere behandeling en automatische facturatie, kunnen de aanvragers voortaan een provisie storten op een zichtrekening die is geopend op hun naam. 

Sinds 1 november 2020 is België ook toegetreden tot de Digital Access Service (DAS) van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO: World Intellectual Property Organization), die de veilige uitwisseling van documenten tussen nationale octrooidiensten van de lidstaten onderling moet faciliteren.

Hervorming van het beroep
Het beroep van octrooigemachtigde was tot nu toe slechts gedeeltelijk gereglementeerd in België. De wet van 8 juli 2018 vormt een aanvulling op de bestaande regelgeving, naar het voorbeeld van de buurlanden, in het bijzonder wat betreft de volgende punten: 

- De procedures voor de toegang tot het beroep van octrooigemachtigde in België zullen voor de octrooigemachtigden die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte beter aansluiten bij de mogelijkheden die de lidstaten krijgen aangeboden in de Europese wetgeving;

- Een Belgisch instituut voor octrooigemachtigden wordt opgericht, waar alle octrooigemachtigden ingeschreven in het register van erkende gemachtigden en alle octrooigemachtigden die in België tijdelijk of incidenteel diensten verrichten, lid van zullen zijn. Dat instituut zal over rechtspersoonlijkheid beschikken, zelfbedruipend zijn en zal zijn zetel hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- De leden van dat instituut voeren binnen het kader van hun beroepsuitoefening voortaan de beschermde titel van ‘octrooigemachtigde’.

Hoogtepunten van het jaar 2019
Ten slotte heeft de DIE onlangs zijn activiteitenverslag 2019 gepubliceerd. We halen er enkele positieve en bemoedigende punten uit voor ons land:

- Een stijging van 2% van het aantal Belgische octrooiaanvragen in 2019 (1.133) ten opzichte van 2018 (1.110);
- Een stijging van 3,2% van het aantal ingediende Europese octrooiaanvragen in 2019 door Belgische uitvinders en ondernemingen (2.423) in vergelijking met 2018 (2.348);
- Een verdere toename van het aantal ingediende online-octrooiaanvragen (90% in 2019, tegenover 78% in 2015);
- Een versterking van de structurele partnerschappen met de regionale instellingen die belast zijn met de bevordering van innovatie d.m.v. industriële eigendom, evenals met de Europese (EPO en EUIPO) en Benelux- (BOIP) organisaties die belast zijn met intellectuele eigendom;
- De lancering van een grootschalige informatiecampagne over het bedrijfsgeheim en het strategisch belang hiervan voor de economische ontwikkeling van innovatiespelers.

> Meer info is te vinden op de site van de DIE.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.