Een btw-verlaging op elektriciteit? Er zijn betere alternatieven

Deze middag bespreekt de commissie Financiën een wetsvoorstel dat de btw op elektriciteit opnieuw moet verlagen van 21% naar 6%. Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) bestaan er evenwel betere alternatieven. De werkgeversorganisatie roept het parlement dan ook op om de maatregel grondig te bespreken … en daarna af te voeren. “Het heeft geen enkele zin om maatregelen goed te keuren die los van elkaar staan en geen deel uitmaken van een allesomvattend, globaal plan”, reageert Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
14 januari 2020

Waarom is dit op economisch vlak geen goede maatregel?

Door een btw-verlaging op elektriciteit wordt de aanpassing van de lonen aan de levensduurte uitgesteld, in die zin dat het zo langer duurt eer de prijzen worden geïndexeerd en de loonkosten voor de werkgevers stijgen. Bij competitiviteitsmaatregelen werk je best met niet te veel omwegen.

Waarom is dit op sociaal vlak geen goede maatregel?

Voor de gemiddelde burger is er sprake van een vestzak-broekzakoperatie: wie zijn loon geïndexeerd ziet en een gemiddeld elektriciteitsverbruik heeft, wint niets. Armere gezinnen die relatief veel elektriciteit verbruiken, profiteren slechts in geringe mate, dat terwijl de kostprijs van deze maatregel, meer bepaald tussen de 600 en 800 miljoen euro, gigantisch is. Als koopkrachtmaatregel is een btw-verlaging op elektriciteit met andere woorden erg inefficiënt. Je schiet in feite met een kanon op een mug.

Waarom is dit geen ecologische maatregel?

Het zou beter zijn om het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen, onder andere met de invoering van een CO2-prijs die het voordeel vergroot / nadeel verkleint van elektriciteit ten opzichte van fossiele brandstoffen. Dat alles zonder btw-verlaging en in een context van vergroening van de elektriciteitsproductie. Het openhouden van minstens twee kerncentrales is een stap in dezelfde richting, omdat dat een positief effect heeft op de elektriciteitsprijzen, op de vermindering van de CO2-uitstoot en bovendien op de bevoorradingszekerheid.

Een daling van het btw-tarief betekent overigens ook dat er minder ‘incentives’ zijn om de energie-efficiëntie te verbeteren, wat geen goede zaak is.

We mogen ook het debat over de openbare dienstverplichtingen, belastingen of heffingen die via de elektriciteitsfactuur betaald worden, niet uit de weg gaan.

Er zijn betere alternatieven

In de eerste plaats zijn er inzake verbetering van
onze competitiviteit efficiëntere maatregelen voorhanden, zoals een verlaging van de socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers.

In het kader van de armoedeproblematiek is het VBO eerder voorstander van een doelgerichtere besteding van de welvaartsenveloppe, om zo de kloof tussen de armoedegrens en de minimumuitkeringen te verkleinen. Daarbij ligt de focus op alleenstaande ouders. In dat verhaal is het bovendien cruciaal dat er geen werkloosheids- of inactiviteitsvallen worden gecreëerd. De stimulans om te werken moet altijd groter zijn dan de stimulans om niet te werken.

Een energiebeleid dat een evenwicht vindt tussen bevoorradingszekerheid, competitieve prijzen en het naleven van onze milieuverbintenissen, dát moet het doel zijn. En dat kan enkel via een allesomvattend plan, wat er nu niet is.

“Er worden in het parlement op dit moment veel voorstellen ingediend die de competitiviteit van onze ondernemingen in het gedrang brengen of onze budgettaire ontsporing verder versnellen, zoals het versoepelen van de wet van 1996, het optrekken van het wettelijk minimumloon tot 14 euro of een verlaging van de btw op energie. Het is cruciaal dat we de competitiviteit van onze ondernemingen niet in gevaar brengen, hun flexibiliteit niet verder inperken en dat maatregelen deel uitmaken van een allesomvattend geheel, met name een regeerakkoord”, besluit Pieter Timmermans.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.